در پایان رقابت های واترپلوی بای های آسیایی ساحلی عطابرخوردی، حامد ملک خانبانان و نیما خوشبخت به عنوان بهترین های این مسابقات معرفی شدند.

بازی های آسیایی ساحلی - پوکت/

در پایان رقابت های واترپلوی بای های آسیایی ساحلی عطابرخوردی، حامد ملک خانبانان و نیما خوشبخت به عنوان بهترین های این مسابقات معرفی شدند.

اخبار فدراسیون

اعضای فدراسیون