کارشناس واترپلو در ارزیابی خود از انتخاب سرمربی جدید تیم ملی برای مسابقات جهانی توسعه واترپلو گفت: با توجه با شناخت سیروس طاهریان از واترپلو ایران و سابقه ای که دارد، می تواند در مدیریت تیم ملی واترپلو عملکرد خوبی داشته باشد.

کارشناس واترپلو در ارزیابی خود از انتخاب سرمربی جدید تیم ملی برای مسابقات جهانی توسعه واترپلو گفت: با توجه با شناخت سیروس طاهریان از واترپلو ایران و سابقه ای که دارد، می تواند در مدیریت تیم ملی واترپلو عملکرد خوبی داشته باشد.

کارشناس واترپلو در ارزیابی خود از برنامه های تیم ملی واترپلو برای حضور در مسابقات جهانی توسعه واترپلو گفت: کمیته فنی واترپلو با برنامه تصمیم گرفتند که سیروس طاهریان سرمربی تیم ملی واترپلو شود و با توجه زمان باقی مانده تا مسابقات جهانی توسعه واترپلو انتخاب سرمربی ایرانی کار درستی بوده است.

کارشناس واترپلو در ارزیابی خود از برنامه های تیم ملی واترپلو برای حضور در مسابقات جهانی توسعه واترپلو گفت: کمیته فنی واترپلو با برنامه تصمیم گرفتند که سیروس طاهریان سرمربی تیم ملی واترپلو شود و با توجه زمان باقی مانده تا مسابقات جهانی توسعه واترپلو انتخاب سرمربی ایرانی کار درستی بوده است.

اخبار فدراسیون

اعضای فدراسیون