گری هانت شیرجه رو انگلیسی پس از دریافت عنوان بهترین ورزشکار مرد فراشیرجه سال 2015 در بوداپست مجارستان اعتماد به نفس را کلید اصلی موفقیت در این رشته اعلام کرد.

خوش بگذران، بازیگوش باش و همه چیز را امتحان کن/

گری هانت شیرجه رو انگلیسی پس از دریافت عنوان بهترین ورزشکار مرد فراشیرجه سال ۲۰۱۵ در بوداپست مجارستان اعتماد به نفس را کلید اصلی موفقیت در این رشته اعلام کرد.

اخبار فدراسیون

اعضای فدراسیون