مهدی انصاری در ماده 50 متر آزاد مسابقات بین المللی دبی با زمان 23:91 به فینال راه یافت.

مسابقات بین المللی دبی

مهدی انصاری در ماده ۵۰ متر آزاد مسابقات بین المللی دبی با زمان ۲۳:۹۱ به فینال راه یافت.

اخبار فدراسیون

اعضای فدراسیون