بازیکن تیم ملی واترپلو ساحلی ایران در آستانه اعزام به بازی های آسیاییگفت: نتیجه خوبی که در مسابقات واترپلو قهرمانی آسیا می گیریم، می تواند جواب خیلی از کسانی را که واترپلو را به بازی های آسیایی نفرستادند، بدهد.

بازیکن تیم ملی واترپلو ساحلی ایران در آستانه اعزام به بازی های آسیاییگفت: نتیجه خوبی که در مسابقات واترپلو قهرمانی آسیا می گیریم، می تواند جواب خیلی از کسانی را که واترپلو را به بازی های آسیایی نفرستادند، بدهد.

اعضای فدراسیون