پنجمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی شنا به منظور آمادگی هر چه بهتر از تاریخ 11 تا 29 بهمن در تهران و کویت برگزار می شود.

پنجمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی شنا به منظور آمادگی هر چه بهتر از تاریخ ۱۱ تا ۲۹ بهمن در تهران و کویت برگزار می شود.

اعضای فدراسیون