بیست و نهمین دوره لیگ برتر/

برنامه کامل دور مقدماتی لیگ برتر واترپلو

Print Friendly
برنامه کامل دور مقدماتی لیگ برتر واترپلو

مرحله نخست بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر واترپلو کشور پنجشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۸) با حضور هشت تیم آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛مرحله نخست بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر واترپلو کشور روز‌های پنجشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۸) با حضور هشت تیم  آغاز خواهد شد.

طبق اعلام کمیته فنی واترپلو مرحله اول این رقابت‌ها به میزبانی دو تیم پرسپولیس  و رعد پدافند در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می‌شود.

پس از انجام قرعه کشی این مسابقات مقرر شد که هشت تیم شرکت کننده در دو گروه A و B با یکدیگر به رقابت بپردازند. این دوره از مسابقات با حضور تیم های پرسپولیس، دانشگاه آزاد اسلامی، استخر شهید نوفلاح و سایپا در گروه A و تیم های رعد پدافند ، پیشگامان کویر یزد، نفت امیدیه و نفت و گاز گچساران در گروه B برگزار می شود.

گروه A

  1. پرسپولیس
  2. دانشگاه آزاد اسلامی
  3. استخر شهید نوفلاح
  4. سایپا

گروه B 

  1.  رعد پدافند
  2. پیشگامان کویر یزد
  3. نفت امیدیه
  4. نفت و گاز گچساران

 

برنامه زمانبندی مرحله اول بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۸- میزبان پرسپولیس و رعد پدافند:

ردیف گروه تیم تیم روز تاریخ ساعت میزبان
۱ A استخر شهید نوفلاح سایپا پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۹:۰۰ نوفلاح
۲ A پرسپولیس دانشگاه آزاد اسلامی پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۰:۱۵ نوفلاح
۳ B نفت امیدیه رعدپدافند هوایی پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۱:۳۰ رعدپدافند هوایی
۴ B نفت و گاز گچساران پیشگامان کویر یزد پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۲:۴۵ رعدپدافند هوایی
۵ A پرسپولیس استخر شهید نوفلاح پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۶:۰۰ نوفلاح
۶ A سایپا دانشگاه آزاد اسلامی پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۷:۱۵ نوفلاح
۷ B نفت امیدیه نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۸:۳۰ رعدپدافند هوایی
۸ B پیشگامان کویر یزد رعد پدافند پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۹:۴۵ رعدپدافند هوایی
۹ A پرسپولیس سایپا جمعه
۹۸/۰۸/۱۷
۹:۰۰ پرسپولیس
۱۰ A نوفلاح دانشگاه آزاد اسلامی جمعه
۹۸/۰۸/۱۷
۱۰:۱۵ پرسپولیس
۱۱ B نفت و گاز گچساران رعد پدافند جمعه
۹۸/۰۸/۱۷
۱۱:۳۰ رعدپدافند هوایی
۱۲ B نفت امیدیه پیشگامان کویر یزد جمعه
۹۸/۰۸/۱۷
۱۲:۴۵ رعدپدافند هوایی


برنامه زمانبندی مرحله دوم بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۸- میزبان دانشگاه آزاد اسلامی و پیشگامان کویر یزد:

ردیف گروه تیم تیم روز تاریخ ساعت میزبان
۱ A دانشگاه آزاد اسلامی استخر شهید نوفلاح پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۹:۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی
۲ A پرسپولیس  سایپا پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۰:۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۳ A دانشگاه آزاد اسلامی پرسپولیس  پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۶:۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی
۴ A استخر شهید نوفلاح سایپا پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۷:۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۵ A سایپا دانشگاه آزاد اسلامی جمعه
۹۸/۰۹/۰۸
۹:۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی
۶ A پرسپولیس  استخر شهید نوفلاح جمعه
۹۸/۰۹/۰۸
۱۰:۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۷ B پیشگامان کویر یزد نفت امیدیه پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۹:۰۰ پیشگامان کویر یزد
۸ B رعد پدافند نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۰:۱۵ پیشگامان کویر یزد
۹ B پیشگامان کویر یزد رعد پدافند پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۶:۰۰ پیشگامان کویر یزد
۱۰ B نفت امیدیه نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۷:۱۵ پیشگامان کویر یزد
۱۱ B نفت و گاز گچساران پیشگامان کویر یزد جمعه
۹۸/۰۹/۰۸
۹:۰۰ پیشگامان کویر یزد
۱۲ B رعد پدافند نفت امیدیه جمعه
۹۸/۰۹/۰۸
۱۰:۱۵ پیشگامان کویر یزد

 

برنامه زمانبندی مرحله سوم بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۸- میزبان نفت امیدیه و استخر شهید نوفلاح:

ردیف گروه تیم تیم روز تاریخ ساعت میزبان
۱ A پرسپولیس  استخر شهید نوفلاح پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۹:۰۰ استخر شهید نوفلاح
۲ A دانشگاه آزاد اسلامی سایپا پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۱۰:۱۵ استخر شهید نوفلاح
۳ A سایپا استخر شهید نوفلاح پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۱۶:۰۰ استخر شهید نوفلاح
۴ A پرسپولیس  دانشگاه آزاد اسلامی پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۱۷:۱۵ استخر شهید نوفلاح
۵ A پرسپولیس  سایپا جمعه
۹۸/۱۰/۰۶
۹:۰۰ استخر شهید نوفلاح
۶ A دانشگاه آزاد اسلامی استخر شهید نوفلاح جمعه
۹۸/۱۰/۰۶
۱۰:۱۵ استخر شهید نوفلاح
۷ B رعد پدافند نفت امیدیه پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۹:۰۰ نفت امیدیه
۸ B پیشگامان کویر یزد نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۱۰:۱۵ نفت امیدیه
۹ B نفت و گاز گچساران نفت امیدیه پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۱۶:۰۰ نفت امیدیه
۱۰ B رعد پدافند پیشگامان کویر یزد پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۱۷:۱۵ نفت امیدیه
۱۱ B رعد پدافند نفت و گاز گچساران جمعه
۹۸/۱۰/۰۶
۹:۰۰ نفت امیدیه
۱۲ B پیشگامان کویر یزد نفت امیدیه جمعه
۹۸/۱۰/۰۶
۱۰:۱۵ نفت امیدیه

 

برنامه زمانبندی مرحله چهارم بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۸- میزبان سایپا و نفت و گاز گچساران:

ردیف گروه تیم تیم روز تاریخ ساعت میزبان
۱ A پرسپولیس  سایپا پنجشنبه
۹۸/۱۰/
۱۹
۹:۰۰ استخر شهید نوفلاح
۲ A دانشگاه آزاد اسلامی استخر شهید نوفلاح پنجشنبه
۹۸/۱۰/
۱۹
۱۰:۱۵ استخر شهید نوفلاح
۳ A دانشگاه آزاد اسلامی پرسپولیس  پنجشنبه
۹۸/۱۰/
۱۹
۱۶:۰۰ استخر شهید نوفلاح
۴ A استخر شهید نوفلاح سایپا پنجشنبه
۹۸/۱۰/
۱۹
۱۷:۱۵ استخر شهید نوفلاح
۵ A سایپا دانشگاه آزاد اسلامی جمعه
۹۸/۱۰/
۲۰
۹:۰۰ استخر شهید نوفلاح
۶ A پرسپولیس  استخر شهید نوفلاح جمعه
۹۸/۱۰/
۲۰
۱۰:۱۵ استخر شهید نوفلاح
۷ B رعد پدافند نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۱۰/
۱۹
۹:۰۰ نفت امیدیه
۸ B پیشگامان کویر یزد نفت امیدیه پنجشنبه
۹۸/۱۰/
۱۹
۱۰:۱۵ نفت امیدیه
۹ B پیشگامان کویر یزد رعد پدافند پنجشنبه
۹۸/۱۰/
۱۹
۱۶:۰۰ نفت امیدیه
۱۰ B نفت امیدیه نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۱۰/
۱۹
۱۷:۱۵ نفت امیدیه
۱۱ B نفت و گاز گچساران پیشگامان کویر یزد جمعه
۹۸/۱۰/
۲۰
۹:۰۰ نفت امیدیه
۱۲ B رعد پدافند نفت امیدیه جمعه
۹۸/۱۰/
۲۰
۱۰:۱۵ نفت امیدیه

 

 

 

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط