رکوردهای ورودی المپیک ٢۰١۴ جوانان چین اعلام شد

فدراسیون جهانی شنا (فینا) مواد مسابقاتی و رکوردهای ورودی دومین دوره مسابقات المپیک جوانان جهان در چین را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، دومین دوره المپیک جوانان جهان سال ٢۰١۴ به میزبانی شهر نانجینگ چین برگزار خواهد شد که از سوی فدراسیون جهانی شنا (فینا) مواد مسابقاتی و رکوردهای ورودی این مسابقات اعلام شد. بر این اساس مسابقات شنای المپیک جوانان در مواد ؛ ۵۰ متر آزاد، ١۰۰ متر آزاد، ٢۰۰ متر آزاد، ۴۰۰ متر آزاد، ٨۰۰ متر آزاد، ۵۰ متر قور باغه، ١۰۰ متر قورباغه، ٢۰۰ متر قورباغه، ۵۰ متر کرال پشت، ١۰۰ متر کرال پشت، ٢۰۰ متر کرال پشت، ۵۰ متر پروانه، ١۰۰ متر پروانه، ٢۰۰ متر پروانه، ٢۰۰ مختلط انفرادی، ۴ در ١۰۰ مختلط تیمی، ۴ در ١۰۰ آزاد تیمی برگزار خواهد شد. بنا بر اعلام فینا رکورد ورودی برای شرکت در مواد فوق به شرح زیر است: ۵۰ متر آزاد: ٢٣ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه ١۰۰ متر آزاد: ۵١ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه ٢۰۰ متر آزاد: ١ دقیقه و ۵٣ ثانیه و ۵٧ صدم ثانیه ۴۰۰ متر متر آزاد: ۴ دقیقه ١ ثانیه و ۶٨ صدم ثانیه ٨۰۰ متر آزاد: ٨ دقیقه و ٢٢ ثانیه و ٨۴ صدم ثانیه ۵۰ متر کرال پشت: ٢٧ ثانیه و ١٩ صدم ثانیه ١۰۰ متر کرال پشت: ۵٧ ثانیه و ٩۶ صدم ثانیه ٢۰۰ متر کرال پشت: ٢ دقیقه و ٧ ثانیه و ۴٨ صدم ثانیه ۵۰ متر قورباغه: ٢٩ ثانیه و ٨١ صدم ثانیه ١۰۰ متر قورباغه: ١ دقیقه و ۴ ثانیه و ٧٩ صدم ثانیه ٢۰۰ متر قورباغه: ٢ دقیقه و ٢٢ ثانیه و ٢۴ صدم ثانیه ۵۰ متر پروانه: ٢۵ ثانیه و ۴٧ صدم ثانیه ١۰۰ متر پروانه: ۵۵ ثانیه و ۴٣ صدم ثانیه ٢۰۰ متر پروانه: ٢ دقیقه و ۴ ثانیه و ١۰ صدم ثانیه در مسابقات شنای المپیک جوانان ٢٨۰ شناگر حضور خواهند داشت ضمن اینکه ١١٢ شناگر نیز به صورت وایلد کارت (سهمیه اعطایی) دراین مسابقات شرکت خواهند کرد. فینا همچنین اعلام کرده است شناگران متولد اول ژانویه ١٩٩۶ (١٣٧۵) لغایت ٣١ دسامبر ١٩٩٩ (١٣٧٨ ) که دارای ١۶ سال تمام باشند مجاز به شرکت در این مسابقات خواهند بود. دومین دوره المپیک جوانان سال ٢۰١۴ در شهر نانجینگ چین برگزار خواهد شد. نخستین دوره این مسابقات سال ٢۰١١ به میزبانی سنگاپور برگزار شد و احمد رضا جلالی شناگر شیرازی کشورمان با کسب ورودی در این مسابقات شرکت کرد.

image_printپرینت مطلب