قهرمانی شناگران تهران،خراسان رضوی،کیش وفارس در روز سوم

سومین روز مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان کشورگرامیداشت دهه فجر با کسب بیشترین قهرمانی توسط شناگران تهران،خراسان رضوی،کیش وفارس پیگیری شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات شنای نوجوانان قهرمانی کشور در رده های سنی ١٢-١١ سال و ١۴-١٣ سال در بخش پسران گرامیداشت دهه فجر که از روز یکشنبه ١۶ بهمن به مدت ۴ روز در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران با شرکت ٢٢ تیم آغاز شد که سه شنبه شب با برگزاری فینال مواد زیر به پایان رسید که نفرات نخست آن به شرح ذیل می باشد:
۵۰متر آزاد ١٣-١۴ سال: رهام پیروانی از کیش
٢۰۰ متر آزاد ١١-١٢ سال:شایان شاه محمدی از تهران
١۰۰ متر قورباغه ١٣-١۴ سال: علی محمد کرمی از فارس
١۰۰متر قورباغه ١١-١٢ سال: آریا نسیمی شاد از خراسان رضوی

٢۰۰ مترکرال پشت: ١٣- ١۴ سال: رهام پیروانی از کیش

٢۰۰متر کرال پشت ١١-١٢ سال: محمد صحافی از خراسان رضوی

٢۰۰ متر مختلط انفرادی ١٣-١۴: رهام پیروانی از کیش
٢۰۰ متر مختلط انفرادی ١١-١٢:سامان سپید دست از تهران
١۵۰۰ متر آزاد١۴-١٣ سال:رهام پیروانی از کیش
شایان ذکر است رقابتهای شنای قهرمانی نوجوانان کشور گرامیداشت دهه مبارکه فجر امروز چهارشنبه١٩ بهمن ماه در دو نوبت صبح وعصربا برگزاری مواد١۰۰متر آزاد رده سنی ١٣-١۴ و ١١- ١٢ سال،۵۰مترکرال پشت رده سنی ١٣-١۴ و ١١- ١٢ سال،۴در٢۰۰متر آزاد تیمی ١٣-١۴ و و ۴۰۰متر مختلط انفرادی ١٣-١۴ و به پایان خواهد رسید وتیمهای اول تا سوم نیز معرفی خواهند شد.

image_printپرینت مطلب