بیست و نهمین دوره لیگ برتر/

برنامه کامل دور مقدماتی لیگ برتر واترپلو

Print Friendly
برنامه کامل دور مقدماتی لیگ برتر واترپلو

مرحله نخست بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر واترپلو کشور پنجشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۸) با حضور هشت تیم آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛مرحله نخست بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر واترپلو کشور روز‌های پنجشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۸) با حضور هشت تیم  آغاز خواهد شد.

طبق اعلام کمیته فنی واترپلو مرحله اول این رقابت‌ها به میزبانی دو تیم استخر نوفلاح  و رعد پدافند در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می‌شود.

پس از انجام قرعه کشی این مسابقات مقرر شد که هشت تیم شرکت کننده در دو گروه A و B با یکدیگر به رقابت بپردازند. این دوره از مسابقات با حضور تیم های پرسپولیس، دانشگاه آزاد اسلامی، استخر شهید نوفلاح و سایپا در گروه A و تیم های رعد پدافند ، پیشگامان کویر یزد، نفت امیدیه و نفت و گاز گچساران در گروه B برگزار می شود.

گروه A

  1. پرسپولیس
  2. دانشگاه آزاد اسلامی
  3. استخر شهید نوفلاح
  4. سایپا

گروه B 

  1.  رعد پدافند
  2. پیشگامان کویر یزد
  3. نفت امیدیه
  4. نفت و گاز گچساران

 

برنامه زمانبندی مرحله اول بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۸- میزبان نوفلاح و رعد پدافند:

ردیف گروه تیم تیم روز تاریخ ساعت میزبان
۱ A استخر شهید نوفلاح سایپا پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۹:۰۰ نوفلاح
۲ A پرسپولیس دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۰:۱۵ نوفلاح
۳ B نفت امیدیه رعدپدافند هوایی پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۱:۳۰ رعدپدافند هوایی
۴ B نفت و گاز گچساران پیشگامان کویر یزد پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۲:۴۵ رعدپدافند هوایی
۵ A پرسپولیس استخر شهید نوفلاح پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۶:۰۰ نوفلاح
۶ A سایپا دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۷:۱۵ نوفلاح
۷ B نفت امیدیه نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۸:۳۰ رعدپدافند هوایی
۸ B پیشگامان کویر یزد رعد پدافند پنجشنبه
۹۸/۰۸/۱۶
۱۹:۴۵ رعدپدافند هوایی
۹ A پرسپولیس سایپا جمعه
۹۸/۰۸/۱۷
۹:۰۰ نوفلاح
۱۰ A نوفلاح دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
جمعه
۹۸/۰۸/۱۷
۱۰:۱۵ نوفلاح
۱۱ B نفت و گاز گچساران رعد پدافند جمعه
۹۸/۰۸/۱۷
۱۱:۳۰ رعدپدافند هوایی
۱۲ B نفت امیدیه پیشگامان کویر یزد جمعه
۹۸/۰۸/۱۷
۱۲:۴۵ رعدپدافند هوایی


برنامه زمانبندی مرحله دوم بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۸- میزبان دانشگاه آزاد اسلامی و پیشگامان کویر یزد:

ردیف گروه تیم تیم روز تاریخ ساعت میزبان
۱ A دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
استخر شهید نوفلاح پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۹:۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی
۲ A پرسپولیس  سایپا پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۰:۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۳ A دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
پرسپولیس  پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۶:۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی
۴ A استخر شهید نوفلاح سایپا پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۷:۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۵ A سایپا دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
جمعه
۹۸/۰۹/۰۸
۹:۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی
۶ A پرسپولیس  استخر شهید نوفلاح جمعه
۹۸/۰۹/۰۸
۱۰:۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۷ B پیشگامان کویر یزد نفت امیدیه پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۹:۰۰ پیشگامان کویر یزد
۸ B رعد پدافند نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۰:۱۵ پیشگامان کویر یزد
۹ B پیشگامان کویر یزد رعد پدافند پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۶:۰۰ پیشگامان کویر یزد
۱۰ B نفت امیدیه نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۰۹/۰۷
۱۷:۱۵ پیشگامان کویر یزد
۱۱ B نفت و گاز گچساران پیشگامان کویر یزد جمعه
۹۸/۰۹/۰۸
۹:۰۰ پیشگامان کویر یزد
۱۲ B رعد پدافند نفت امیدیه جمعه
۹۸/۰۹/۰۸
۱۰:۱۵ پیشگامان کویر یزد

 

برنامه زمانبندی مرحله سوم بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۸- میزبان نفت امیدیه و پرسپولیس:

گروه A: 

ردیف گروه تیم تیم روز تاریخ ساعت محل برگزاری میزبان
۱ A پرسپولیس  استخر شهید نوفلاح پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۹:۰۰  استخر ۹دی تهران پرسپولیس
۲ A دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
سایپا پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۱۰:۱۵  استخر ۹دی تهران پرسپولیس
۳ A سایپا استخر شهید نوفلاح پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۱۷:۱۵  استخر ۹دی تهران پرسپولیس
۴ A پرسپولیس دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
پنجشنبه
۹۸/۱۰/۰۵
۱۸:۳۰  استخر ۹دی تهران پرسپولیس
۵ A پرسپولیس  سایپا جمعه
۹۸/۱۰/۰۶
۱۰:۱۵  استخر ۹دی تهران پرسپولیس
۶ A دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
استخر شهید نوفلاح جمعه
۹۸/۱۰/۰۶
۱۱:۳۰  استخر ۹دی تهران پرسپولیس

 

گروه B: 

ردیف گروه تیم تیم روز تاریخ ساعت محل برگزاری میزبان
۱ B رعد پدافند نفت امیدیه پنجشنبه
۹۸/۱۰/۱۲
۹:۰۰  استخر ۹دی تهران نفت امیدیه
۲ B پیشگامان کویر یزد نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۱۰/۱۲
۱۰:۱۵  استخر ۹دی تهران نفت امیدیه
۳ B نفت و گاز گچساران نفت امیدیه پنجشنبه
۹۸/۱۰/۱۲
۱۷:۱۵  استخر ۹دی تهران نفت امیدیه
۴ B رعد پدافند پیشگامان کویر یزد پنجشنبه
۹۸/۱۰/۱۲
۱۸:۳۰  استخر ۹دی تهران نفت امیدیه
۵ B رعد پدافند نفت و گاز گچساران جمعه
۹۸/۱۰/۱۳
۱۰:۱۵  استخر ۹دی تهران نفت امیدیه
۶ B پیشگامان کویر یزد نفت امیدیه جمعه
۹۸/۱۰/۱۳
۱۱:۳۰  استخر ۹دی تهران نفت امیدیه

برنامه زمانبندی مرحله چهارم بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۸- میزبان سایپا و نفت و گاز گچساران:

ردیف گروه تیم تیم روز تاریخ ساعت محل برگزاری میزبان
۱ A پرسپولیس  سایپا پنجشنبه
۹۸/۱۰/۲۶
۹:۰۰  استخر ۹دی تهران سایپا
۲ A دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
استخر شهید نوفلاح پنجشنبه
۹۸/۱۰/۲۶
۱۰:۱۵  استخر ۹دی تهران سایپا
۳ B رعد پدافند نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۱۰/۲۶
۱۱:۳۰  استخر ۹دی تهران نفت و گاز
گچساران
۴ B پیشگامان کویر یزد نفت امیدیه پنجشنبه
۹۸/۱۰/۲۶
۱۲:۴۵  استخر ۹دی تهران نفت و گاز
گچساران
۵ A دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
پرسپولیس پنجشنبه
۹۸/۱۰/۲۶
۱۶:۰۰  استخر ۹دی تهران سایپا
۶ A استخر شهید نوفلاح سایپا پنجشنبه
۹۸/۱۰/۲۶
۱۷:۱۵  استخر ۹دی تهران سایپا
۷ B پیشگامان کویر یزد رعد پدافند پنجشنبه
۹۸/۱۰/۲۶
۱۸:۳۰  استخر ۹دی تهران نفت و گاز
گچساران
۸ B نفت امیدیه نفت و گاز گچساران پنجشنبه
۹۸/۱۰/۲۶
۱۹:۴۵  استخر ۹دی تهران نفت و گاز
گچساران
۹ A سایپا دانشگاه آزاد اسلامی
خراسان رضوی
جمعه
۹۸/۱۰/۲۷
۹:۰۰  استخر ۹دی تهران سایپا
۱۰ A پرسپولیس تهران استخر شهید نوفلاح جمعه
۹۸/۱۰/۲۷
۱۰:۱۵  استخر ۹دی تهران سایپا
۱۱ B نفت و گاز گچساران پیشگامان کویر یزد  جمعه
۹۸/۱۰/۲۷
۱۱:۳۰  استخر ۹دی تهران نفت و گاز
گچساران
۱۲ B رعد پدافند نفت امیدیه جمعه
۹۸/۱۰/۲۷
۱۲:۴۵  استخر ۹دی تهران نفت و گاز
گچساران

 

 

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط