مسابقه تیم های زرین معدن آسیا و القادسیه/ Al Qadsia – Zarin Maadan Asia/ عکس

WaterPolo-Day2-1 (2) WaterPolo-Day2-1 (4) WaterPolo-Day2-1 (5) WaterPolo-Day2-1 (6) WaterPolo-Day2-1 (11) WaterPolo-Day2-1 (12) WaterPolo-Day2-1 (13) WaterPolo-Day2-1 (14) WaterPolo-Day2-1 (15) WaterPolo-Day2-1 (19) WaterPolo-Day2-1 (20) WaterPolo-Day2-1 (25) WaterPolo-Day2-1 (26) WaterPolo-Day2-1 (29) WaterPolo-Day2-1 (30) WaterPolo-Day2-1 (33)