ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

مسابقه تیم های کویت و افغانستان/ Afghanistan – Kuwait/ عکس