مسابقه فینال: زرین معدن آسیا و آستانه /Astana – Zarin Maadan Asia/ عکس

AMAN3272 AMAN3291 AMAN3349 AMAN3332 AMAN3304 AMAN3400 AMAN3406 AMAN3431 AMAN3440 AMAN3454 AMAN3456 AMAN3469 AMAN3458 AMAN3486 AMAN3563 AMAN3558