ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

نتایج دومین روز مسابقات برترین شناگران دختر کشور

مسابقات برترین شناگران دختر کشور د رده سنی ١٣ سال به بالا عصر امروز چهارشنبه در استخر ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات برترین شناگران دختر کشور – یادواره شهیده زهرا اسدی- که از دیروز سه شنبه با رقابت شناگران ٧ استان در استخر ورزشگاه آزادی آغاز شده بود، امروز چهارشنبه با برگزاری ٨ ماده دوم در دو نوبت صبح و عصر به پایان رسید. نتایج دومین روز این مسابقات در ٨ ماده رقابتی به شرح زیر است: *٢۰۰ متر آزاد: ١- مهدیه شبانی از تهران با زمان ٢ دقیقه و ٢٢ ثانیه ۵٣ صدم ثانیه ٢- ساناز همت زاده از تهران با زمان ٢ دقیقه و ٢٣ ثانیه و ۵٣ صدم ثانیه ٣- رها طبیب از تهران با زمان ٢ دقیقه و ٢۴ ثانیه و ٣٢ صدم ثانیه ژ *۵۰ متر پروانه: ١- زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان ٣۰ ثانیه و ٨۰ صدم ثانیه ٢- شیما عبد شنطیایی از فارس با زمان ٣٢ ثانیه و ٣٩ صدم ثانیه ٣- ساناز همت زاده از تهران با زمان ٣٢ ثانیه و ۴٢ صدم ثانیه *١۰۰ متر قورباغه: ١- دنیا حسینی از اصفهان با زمان ١ دقیقه و ٢۰ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه ٢- دلارام رزازان از تهران با زمان ١ دقیقه و ٢۵ ثانیه و ٩٢ صدم ثانیه ٣-شادی اردكانیان از خراسان رضوی با زمان ١ دقیقه و ٢٧ ثانیه و ١۴ صدم ثانیه *١۰۰ متر كرال پشت: ١- سارینا اشتیاقی از تهران با زمان ١ دقیقه و ١١ ثانیه و ۵٩ صدم ثانیه ٢- ارغوان تیموری از تهران با زمان ١ دقیقه و ١۴ ثانیه و ۵٩ صدم ثانیه ٣-سیده نرجس موسوی شیرازی از فارس با زمان ١ دقیقه و ١٧ ثانیه و ٨۵ صدم ثانیه *٢۰۰ متر مختلط انفرادی: ١-مهدیه شبانی از تهران با زمان ٢ دقیقه و ٣٨ ثانیه و ٧۶ صدم ثانیه و دنیا حسینی از اصفهان با زمان ٢ دقیقه و ٣٨ ثانیه و ٧۶ ٢- مریم اورنگی از فارس با زمان ٢ دقیقه و ۴٣ ثانیه و ٨٢ صدم ثانیه ٣-ساناز همت زاده از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۴۴ ثانیه و ۵٢ صدم ثانیه *۵۰ متر قورباغه: ١- دنیا حسینی از اصفهان با زمان ٣٧ ثانیه و ١۶ صدم ثانیه ٢- مهیدیه شبانی از تهران با زمان ٣٨ ثانیه و ٨٢ صدم ثانیه ٣-شادی اردكانیان از خراسان رضوی با زمان ٣٩ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه *٢۰۰ متر كرال پشت: ١- سارینا اشتیاقی از تهران با زمان ٢ دقیقه و ٣٣ ثانیه و ۶ صدم ثانیه ٢- ارغوان تیموری از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۴٣ ثانیه و ٧٣ صدم ثانیه ٣-كیانا رنجبر از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۵١ ثانیه و ٧٧ صدم ثانیه *١۰۰ متر پروانه: ١- زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان ١ دقیقه و ٨ ثانیه و ۴١ صدم ثانیه ٢-مانا حسینی بای از تهران با زمان ١ دقیقه و ١٢ ثانیه و ۶٢ صدم ثانیه ٣-ساناز همت زاده از تهران با زمان ١ دقیقه و ١٣ ثانیه و ١۵ صدم ثانیه قرار است پس از بررسی نتایج این مسابقات از سوی كمیته فنی شنا بر اساس شاخص فینا پوینت به شناگران برتر این مسابقات جوایز ویژه ای اختصاص یابد.

image_printپرینت مطلب