1

هیئت آذربایجان شرقی به مهدی انصاری تبریک گفت

ابراهيم فيروزي درپيامي ركورد شكني مهدي انصاري بازمان 55ثانيه و67صدم ثانيه پس ازهفت سال وثبت ركورد جديد درشناي 100مترپروانه براي ایران را تبريك وتهنيت گفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ ابراهيم فيروزي رئيس هيئت شناي استان آذربایجان شرقی درپيامي ركورد شكني مهدي انصاري بازمان 55ثانيه و67صدم ثانيه پس ازهفت سال وثبت ركورد جديد درشناي 100مترپروانه براي كشورمان را تبريك وتهنيت گفت.
فيروزي درادامه پيام باتبريك مجدد به انصاري، ازخانواده محترم ،جامعه ورزش شناي كشورو استان،شهرستان ميانه وهمچنين از محسن رضواني رئيس محترم فدراسيون شنا، مربيان وهيئت شناي شهرستان ميانه درجهت انجام اقدامات مثمرثمرانجام گرفته برای كسب اين ركورد توسط مهدي انصاري سپاس وقدرداني کرد.

متن پيام رئيس هيئت شناي استان آذربایجان شرقی:
جناب آقاي مهدي انصاري
قهرمان ارزنده شناي كشور
باسلام واحترام، ضمن گراميداشت ايام پرفيض، پرفرصت وسرشارازنور وتعالي معنوي ليالي قدر بدينوسيله افتخارآفريني جنابعالي رادرمسابقات دپرسن مجارستان تبريك وتهنيت مي گوئيم.
بي شك ثبت زمان 55ثانيه و67صدم ثانيه پس ازهفت سال وثبت ركوردجديدي در100مترپروانه براي كشورمان درسايه توكل به خداوند باريتعالي، مهارت درتمرينات و زحمات مربيان ومديران محترم فدراسيون وهيئت شنا حاصل گرديده است.
ضمن تبريك وتهنيت مجدد حضورجنابعالي، خانواده محترم، جامعه ورزشي شناي كشورمان واستان آذربايجان شرقي وشهرستان ميانه ازاقدامات مثمرثمر انجام گرفته دراين زمينه خصوصا جناب آقاي رضواني رياست محترم فدراسيون ،مربيان زحمت كش شما وهيئت شناي شهرستان ميانه صميمانه سپاس وقدرداني مي نمايم.
اميدوارم دراين ليالي پرفيض ونوراني، كه بهترين فرصت براي طلب بخشش وآمرزش گناهان ازدرگاه خداوند است، پروردگارمهربان دراين شبهاي عزيز عنايت ويژه اي به جنابعالي عنايت فرمايند تا به افتخارآفريني خود درتمامي ميادين داخلي و بين المللي تداوم بخشيد.
بااحترام – ابراهيم فيروزي
رئيس هيئت

انتهای پیام