برنامه کامل مسابقات لیگ برتر واترپلو اعلام شد

برنامه مرحله مقدماتی بیست و سومین دوره مسابقات لیگ برتر واترپلو سال ۱۳۹۲ اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ سازمان لیگ واترپلو برنامه زمان بندی چهار مرحله مسابقات لیگ برتر امسال را اعلام کرد. در این دوره از مسابقات هفت تیم شرکت می کنند و ۳۳ بازی در دو گروه A و B برگزار می شود.

هفته اول گروه A:
۱. چوکا تالش – نفت و گازگچساران، درگچساران، پنجشنبه ۳۰/۰۸ ساعت :۰۹:۰۰
۲. دانشگاه آزاد- نفت امیدیه ، درگچساران، پنجشنبه ۳۰/۰۸ساعت ۱۰:۳۰
۳. چوکا تالش – دانشگاه آزاد، درگچساران، پنجشنبه ۳۰/۰۸ ساعت ۱۷:۰۰
۴. نفت و گازگچساران – نفت امیدیه، در گچساران، پنجشنبه ۳۰/۰۸ساعت۱۸:۳۰
۵. دانشگاه آزاد – نفت و گازگچساران، درگچساران، جمعه ۱/۹ ساعت ۰۹:۰۰
۶. نفت امیدیه – چوکا تالش، درگچساران، جمعه ۱/۹ ساعت ۱۰:۳۰

هفته اول گروه B:
۷. جوانان ایران – شهید شهبازی زنجان، در اصفهان، پنجشنبه ۷/۹ ساعت ۱۰:۰۰
۸. اصفهان – شهید شهبازی زنجان، در اصفهان، پنجشنبه ۷/۹ ساعت ۱۷:۰۰
۹. اصفهان – جوانان ایران، ، در اصفهان، جمعه ۸/۹ ساعت ۱۷:۰۰

هفته دوم گروه A:
۱۰. نفت امیدیه – چوکا تالش ، در امیدیه، پنجشنبه ۱۴/۰۹ ساعت :۰۹:۰۰
۱۱. دانشگاه آزاد – نفت و گازگچساران، در امیدیه، پنجشنبه ۱۴/۰۹ ساعت ۱۰:۳۰
۱۲. نفت و گازگچساران – نفت امیدیه، در امیدیه، پنجشنبه ۱۴/۰۹ ساعت ۱۷:۰۰
۱۳. چوکا تالش – دانشگاه آزاد، در امیدیه، پنجشنبه ۱۴/۰۹ ساعت ۱۸:۳۰
۱۴. دانشگاه آزاد – نفت امیدیه، در امیدیه، جمعه ۱۵/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
۱۵. چوکا تالش – نفت و گازگچساران، ، در امیدیه، جمعه ۱۵/۰۹ ساعت ۱۰:۳۰

هفته دوم گروه B:
۱۶. جوانان ایران- اصفهان، در زنجان، پنجشنبه ۲۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
۱۷. اصفهان- شهید شهبازی زنجان، در زنجان پنجشنبه ۲۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۰
۱۸. شهید شهبازی زنجان- جوانان ایران، ، در زنجان ۲۲/،۹ جمعه ساعت ۱۰:۰۰

هفته سوم گروه A:
۱۹. نفت و گازگچساران-چوکا تالش، دربند انزلی، پنجشنبه ۲۸/۹ساعت ۹:۰۰
۲۰. نفت امیدیه-دانشگاه آزاد، دربند انزلی، پنجشنبه ۲۸/۹ساعت ۱۰:۳۰
۲۱. دانشگاه آزاد-چوکا تالش، دربند انزلی، پنجشنبه ۲۸/۹ساعت ۱۷:۰۰
۲۲. نفت امیدیه-نفت و گازگچساران، دربند انزلی، پنجشنبه ۲۸/۹ساعت ۱۸:۳۰
۲۳. نفت و گازگچساران-دانشگاه آزاد، دربند انزلی، جمعه ۲۹/۹ ساعت ۹:۰۰
۲۴. چوکا تالش-نفت امیدیه ، دربند انزلی، جمعه ۲۹/۹ ساعت ۱۰:۳۰

هفته سوم گروه B:
۲۵. جوانان ایران-اصفهان، در تهران، پنجشنبه ۵/۱۰ساعت ۱۰:۰۰
۲۶. شهید شهبازی زنجان-جوانان ایران، در تهران، پنجشنبه ۵/۱۰ساعت ۱۷:۰۰
۲۷. شهید شهبازی زنجان-اصفهان، در تهران، جمعه ۶/۱۰ساعت ۱۰:۰۰

هفته چهارم گروه A:
۲۸. نفت امیدیه-چوکا تالش، در تهران، پنجشنبه ۱۹/۱۰، ساعت ۹:۰۰
۲۹. دانشگاه آزاد-نفت و گازگچساران، در تهران، پنجشنبه ۱۹/۱۰، ساعت ۱۰:۳۰
۳۰. نفت و گازگچساران-نفت امیدیه، در تهران، پنجشنبه ۱۹/۱۰، ساعت ۱۷:۰۰
۳۱. چوکا تالش-دانشگاه آزاد، در تهران، پنجشنبه ۱۹/۱۰، ساعت ۱۸:۳۰
۳۲. دانشگاه آزاد-نفت امیدیه، در تهران، جمعه ۲۰/۱۰، ساعت ۹:۰۰
۳۳. چوکا تالش-نفت و گازگچساران، در تهران، جمعه ۲۰/۱۰، ساعت ۱۰:۳۰

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب