محمد بیداریان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک گفت: امیدوارم بتوانم صدای ورزشکاران باشم و نظریات و مشکلات آنها را به گوش مسئولان برسانم.

پس از عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک/

محمد بیداریان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک گفت: امیدوارم بتوانم صدای ورزشکاران باشم و نظریات و مشکلات آنها را به گوش مسئولان برسانم.

اخبار فدراسیون