با دستور ریاست فدراسیون شنا با توجه به مشکلات ایجاد شده بدلیل شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹، یک دوره بازآموزی ویژه مربیان درجه ۱،۲ و ۳ که در سال گذشته موفق به شرکت در دوره باز آموزی نشده اند از سوی کمیته آموزش فدراسیون برگزار می‌شود.

به دستور ریاست فدراسیون شنا/

با دستور ریاست فدراسیون شنا با توجه به مشکلات ایجاد شده بدلیل شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹، یک دوره بازآموزی ویژه مربیان درجه ۱،۲ و ۳ که در سال گذشته موفق به شرکت در دوره باز آموزی نشده اند از سوی کمیته آموزش فدراسیون برگزار می‌شود.

اخبار فدراسیون