آئین نامه مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور سال ۱۳۹۳:

مقدمه: خدای‌راسپاس‌که باهمکاری‌کلیه سرمایه‌های‌گرانمایه‌درشیرجه کشور سرآغازمبارکی برای گشایش افق‌های تازه فراهم گردید.

برای استمرار روند توسعه و ترقی ورزش زیبای شیرجه، پس از بررسی و کنکاش و مطالعات فنی، کمیته شیرجه کشور مصمم به سازماندهی و برگزاری رقابت‌ها در سطح باشگاه‌های کشور گردید. بدیهی است این در طول این مسیر مصون از کاستی‌ها و دشواری‌های حین اجرا نخواهیم بود. اما عزم راسخ عاشقان این ورزش در اقصی نقاط میهن اسلامی، قدر مسلم بر تمامی نارسائی‌ها غلبه و با ادامه حمایت‌های منطقی فدراسیون شنای کشور ورزش شیرجه به جایگاه واقعی متناسب با قدرت، شان و منزلتش تکیه خواهد زد.

از آنجا که برگزاری مسابقات باشگاه‌های کشور موجب سرمایه‌گذاری باشگاه‌ها و جلب و جذب حمایت بخش‌های خصوصی و دولتی و توسعه ورزش می‌شود، فدراسیون شنا مطابق با قوانین فدراسیون جهانی و هماهنگ با قوانین سازمان تربیت بدنی تصمیم به برگزاری مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور دارد.

 

ماده ۱: تعاریف

۱-۱: >>سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌ها<< مسؤلیت برگزاری و هماهنگی کلیه مسابقات را زیر نظر فدراسیون عهده‌دار می‌باشد.

۱-۲: >>باشگاه<< عبارتست از تشکیلاتی که در فدراسیون به ثبت رسیده و مجاز به معرفی تیم شیرجه برای شرکت در مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور می‌باشد. این تشکیلات می‌تواند شامل ارگان‌های ورزشی، کارگری، نظامی، دانشگاهی، دسته‌های آزاد، هیأت‌های شیرجه استان‌ها و باشگاه‌های دولتی و خصوصی باشند.

۱-۳: >>شیرجه‌رو<< فردی است که بعنوان عضو یک باشگاه به تمرین، کارآموزی و یا شرکت در مسابقات می‌پردازد. شیرجه‌روها می‌توانند ایرانی، ایرانی مقیم خارج از کشور یا خارج از کشور یا خارجی باشند که تابعیت و تعداد شیرجه‌روها مطابق مفاد این                آئین نامه خواهد بود.

۱-۴:  >>سرمربی<< به کسی اطلاق می‌شود که برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر تمرین و آماده‌سازی شیرجه‌روها را در هر باشگاه             به عهده دارد.

۱-۵:  >>مربی<< به کسی اطلاق می‌شود که زیر نظر سرمربی اجرای تمرین تیم باشگاه را برعهده خواهد داشت.

۱-۶: >>سرپرست<< کسی است که کلیه مسئولیت‌های غیر فنی تیم را به عهده دارد.

۱-۷: >>پزشک<< درآئین نامه به فردی اطلاق می‌شودکه حداقل دارای مدرک دکتری پزشکی عمومی بوده وپس ازگذراندن دوره‌های آموزشی طب ورزشی زیرنظر فدراسیون پزشکی یافدراسیون شنا،مسئولیت امور پیشگیری، بهداشت و درمان اعضاء تیم را به عهده دارد.

تبصره ۱: افراد مذکور در مواد ۱-۳، ۱-۴، ۱-۵، ۱-۶ و ۱-۷ باید فقط در یک سمت انجام وظیفه کنند و کسی نمی‌تواند در یک زمان دو سمت و یا بیشتر را عهده‌دار گردد.

 

ماده ۲: اهداف

۲-۱: تصمیم وگسترش ورزش شیرجه وایجاد زمینه‌های مناسب برای کشف، جذب، پرورش، رشد و شکوفایی استعدادهای این ورزش.

۲-۲: ایجادزمینه‌های مناسب برای جلب،جذب وهدایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وبخش دولتی درجهت توسعه ورزش‌شیرجه‌درکلیه سطوح.

۲-۳: افزایش تعداد مسابقات رسمی شیرجه در طول سال به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ورزش قهرمانی.

۲-۴: افزایش انگیزه شیرجه روندگان جهت پیگیری تمرینات مستمر و تلاش برای کسب نتایج و امتیازات بالاتر.

 

ماده ۳:اعضاء تیم

۳-۱: هر باشگاه می‌تواند یک تیم شیرجه (آقایان – بانوان) برای شرکت در این مسابقات معرفی نماید.

۳-۲: اعضاء تیم می‌تواند شامل سرپرست، سرمربی، مربی، پزشک و شیرجه‌روندگان باشد.

۳-۳: حداقل تعداد شیرجه‌روندگان ۳ نفر و حداکثر تعداد شیرجه‌روها در هر تیم ۶ نفر می‌باشد که در هر مرحله  مسابقات، باشگاه مجاز به معرفی حداکثر ۴ شیرجه‌رو خواهد بود.

۳-۴: باشگاه‌ها موظفند در زمان معرفی تیم، حداقل ۳ نفر شیرجه‌رو همراه با قرارداد تکمیل شده ایشان را به سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌ها معرفی کنند، تکمیل اعضاء تیم تا شش نفر تا یک هفته قبل از شروع مرحله اول لیگ امکان‌پذیر است و پس از آن هیچگونه عضوگیری قابل قبول نخواهد بود.

۳-۵: کلیه شیرجه‌روندگان در یک رده طبقه شده و در یک رنک می‌باشند.

تبصره ۲: باشگاه‌هامی‌توانندشیرجه‌روندگان‌رابراساس‌نتایج بدست آمده درمسابقاتی‌که درطول سال برگزارگردیده است انتخاب نمایند.

۳-۶: هر باشگاه مجاز است از یک شیرجه‌رو خارجی و یا یک شیرجه‌رو ایرانی مقیم خارج از کشور به شرط عدم عضویتش در باشگاه‌های دیگر استفاده نماید.

این گروه از شیرجه‌روها بایستی نسبت به ارائه تأئیدیه رسمی از سوی فدراسیون شنای کشور متبوع و یا محل اقامت خود مبنی بر عدم عضویت در باشگاه‌های کشورهای ذیربط را ارائه نمایند.

۳-۷: در صورت تشخیص، مدیریت باشگاه می‌تواند افرادی را جهت همراهی در مسابقات تعیین و استفاده نماید. (با توجه به تقویم خود باشگاه) این اعضاء جز اعضای حقوقی لیگ نخواهند بود.

 

ماده ۴: عضویت

۴-۱: هرشیرجه‌رو تنها می‌تواند در یک باشگاه عضویت داشته باشدوعقدقرارداد برای عضوگیری در باشگاه‌ها باید مطابق ‌بااین آئین نامه صورت پذیرد.ملاک‌تعلق‌یک شیرجه‌روبه باشگاه‌وجودقراردادثبت شده درفدراسیون شنا وسازمان مسابقات باشگاه‌های‌کشور‌خواهدبود.

۴-۲: مدت زمان قرارداد عضویت در باشگاه از زمان تصویب این آئین نامه لغایت ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۳ می‌باشد و قراردادهای قبل و  بعد از این تاریخ مورد قبول سازمان مسابقات باشگاه‌های کشور نخواهند بود.

۴-۳: شیرجه‌روها براساس مقررات بین المللی وکشوری طبق این آئین نامه می‌توانند براساس قرارداد خود هزینه ورزشی دریافت نمایند.

۴-۴: هر باشگاه مطابق با بند (۱-۴) این آئین نامه  موظف به استفاده از یک سرمربی بین المللی شیرجه یا یک مربی با درجه مربیگری بین المللی برای هدایت تیم خود خواهد بود.

تبصره ۳: تأئید مدارک سرمربیان توسط کمیته فنی شیرجه فدراسیون شنا الزامی است.

۴-۵: هر باشگاه می‌تواند مطابق با بند ۱-۵ این آئین نامه از یک مربی با مدرک مربیگری شیرجه برای آقایان استفاده نماید.

۴-۶: هر باشگاه می‌تواند یک نفر بعنوان مسئول تدارکات به سازمان مسابقات معرفی نماید.

۴-۷: باشگاه می‌تواند برای انجام امور پزشکی، پیشگیری از آسیب‌ها و درمان به موقع آسیب‌ها از یک پزشک مطابق با ماده (۱-۷) این آئین نامه استفاه نماید.

۴-۸: قرارداد عضویت در باشگاه برای شیرجه‌روندگان، سرمربی، مربی، پزشک و سرپرست باید در چهار نسخه تنظیم و در دفتر هیأت شنای استان به ثبت برسد و جهت تأئید به سازمان مسابقات ارائه گردد و پس از تأئید سازمان مسابقات یک نسخه به سازمان مسابقات، فدراسیون شنا، هیأت شنا، باشگاه و عوامل ذینفع ارائه می‌گردد.

تبصره ۴: قبل‌ازعقدقراردادباسرمربی،مربی‌وپزشک،تأئیدمدارک‌تخصصی‌این‌افرادتوسط سازمان مسابقات باشگاه‌های‌کشورالزامی است.

۴-۹: هر باشگاه مسئولیت حفظ سلامت اعضاء خود را در طول برگزاری مسابقات باشگاه‌های کشور بر عهده دارد و موظف به تأمین بیمه حوادث ورزشی برای اعضاء خود می‌باشد.

 

ماده ۵: مسابقات

۵-۱: مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور در بخش آقایان در سال ۱۳۹۳ در دو مرحله و هر مرحله در چهار جلسه و در ۳ رشته ۱ متر تخته، ۳ متر تخته، سکو، تعداد حرکات مسابقات آقایان براساس قوانین مسابقات آزاد FINA (فقط ۱۴ سال و به بالا) در هر رشته (ضمناً گروه سنی C (12 و ۱۳ سال) نیز می‌توانند در مسابقات لیگ شرکت داشته باشند؛) به شرح زیر برگزار می‌گردد:

تاریخ برگزاری مسابقات:

– مرحله اول (نیمه دوم دی ماه ۹۳/۱۰/۱۹).

– مرحله دوم (نیمه دوم اسفند ماه ۹۳/۱۲/۱۵).

۵-۲: از هر باشگاه حداکثر دو نفر در هر رشته مجاز به شرکت در مسابقات خواهند بود.

۵-۳: هر شیرجه‌رو مجاز به شرکت در تمامی رشته‌های شیرجه می‌باشد.

۵-۴: به نفرات اول تا دوازدهم هر رشته به ترتیب امتیازهای ۱۸، ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ و ۱ تعلق می‌گیرد.

۵-۵: پس از شروع هر مرحله از مسابقات چنانچه تیمی به هر عللی انصراف در هر رشته از مسابقه را بدهد مسابقه برگزار خواهد شد و شیرجه‌رونده‌هایی که آماده برای مسابقه می‌باشند امتیاز مربوطه را کسب و به جمع امتیازات تیم اضافه خواهد شد.

۵-۶: پس از پایان هر مرحله از مسابقات امتیازات کلی تیم‌ها محاسبه شده و قهرمان هر دوره معرفی و اعلام می‌گردد که همراه با انتشار بولتن و جزئیات نتایج خواهد بود.

۵-۷: وظایف باشگاه‌های برگزار کننده: باشگاه‌هایی که طبق تصمیم سازمان مسابقات و با رعایت کلیه موارد میزبان یکی از مراحل لیگ می‌شوند بایستی نسبت به آماده‌سازی و تجهیز امکانات، وسایل و لوازم مشروحه زیر اقدام نمایند.

الف: آماده‌سازی استخر استاندارد شیرجه و لزوم و تجهیزات مربوطه که به تأئیدناظرفدراسیون و یا نماینده سازمان مسابقات رسیده باشد.

ب: تأمین کادر داوری براساس اعلام سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور (حداقل ۵ داور، ۱ سرداور و ۴ نفر کادر اجرایی).

ج: تأمین کادر پزشکی و اورژانس.

د: تأمین کادر انتظامی.

ه: تأمین دبیرخانه با لوازم (کامپیوتر، نرم افزار اجرای مسابقات، پرینتر، دستگاه فتوکپی و …).

۵-۸: اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان هر رشته همراه با مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به سرداور مسابقه تحویل داده شود. اگر پس از توضیحات سرداور، تیم معترض قانع نگردد، موضوع اعتراض در پایان همان جلسه مسابقات (صبح و عصر) در هیأت منصفه مطرح و تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. این تصمیم قطعی و نهایی بوده و برای همه شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان لازم الاجراء خواهد بود.

۵-۹: چناچه اعتراض ارائه شده از طرف هر تیم اثبات شود مبلغ دریافتی به تیم مربوطه مسترد می‌گردد. و در غیر اینصورت به سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور تعلق خواهد گرفت.

۵-۱۰:‌اعضاءهیأت‌منصفه‌یاژوری‌برای‌هرمرحله‌مسابقات،یک‌روزقبل‌ازشروع‌مسابقات‌ودرگردهمایی‌فنی‌تعیین‌می‌شونداین‌اعضاء‌عبارتنداز:

–  رئیس، نائب رئیس، دبیرکل و یا نماینده (ناظر) معرفی شده از طرف فدراسیون بعنوان رئیس جلسه.

– رئیس سازمان مسابقات باشگاه‌های کشور.

– دو نماینده از باشگاه‌ها که از میان مربیان یا سرپرستان باشگاه‌ها با رأی مخفی انتخاب خواهند شد.

– یک نفرازاعضاءکمیته فنی شیرجه که درتاریخ باشگاه‌ها ذینفع نباشد به انتخاب رئیس،نائب رئیس،دبیرکل ویا ناظر فدراسیون.

۵-۱۱: زمان اعلام آمادگی باشگاه‌ها و معرفی تیم تا ۳ نفر در بخش آقایان، از زمان تصویب آئین نامه تا آخر وقت اداری چهارشنبه ۹۳/۱۰/۰۳ مهلت نهائی عضوگیری مطابق با زمان برگزاری مراحل مختلف مسابقات طبق ماده (۳-۴) و (۵-۱) خواهد بود.

 

ماده ۶: سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور

۶-۱:تشکیلات

اعضاء سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور پنج نفر می‌باشند و به شرح زیر می‌باشند:

رئیس: به پیشنهاد رئیس کمیته شیرجه توسط رئیس فدراسیون منصوب می‌شود.

دبیر

امور اجرائی و برنامه‌ریزی داوران (۳ نفر عضو).

۶-۲:وظایف

  • تنظیم برنامه مراحل مختلف مسابقات و ابلاغ آن به باشگاه‌ها.
  • انتخاب و اعزام کادر فنی (سرپرست فنی، سرداور، داوران و کادر اجرائی و …).
  • پرداخت حق الزحمه کادر فنی و داوران مسابقات (محلی و اعزامی) حسب دستورالعمل های مربوطه.
  • تهیه کاپ، مدال، حکم و سایر جوائز ذکر شده در این آئین نامه.
  • پیگیری‌به‌منظورکسب‌موافقت‌های‌لازم‌درزمینه‌انعکاس‌اخبارونتایج‌مسابقات،پخش‌مستقیم‌وغیرمستقیم‌تلویزیونی‌مراحل‌‌مختلف‌مسابقات.
  • برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات به صورت شایسته.

 

ماده ۷: امور مالی

۷-۱: پیش بینی، تدارکات و تأمین موارد ذکر شده در ماده (۵-۷) به عهده باشگاه میزبان می‌باشد.

۷-۲: تأمین کلیه هزینه‌های موضوع (ماده ۶-۲) به عهده سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور و فدراسیون شنا خواهد بود.

۷-۳: رایزنی وتعامل درزمینه جذب ومشارکت حمایت‌کنندگان مالی از طریق تخصیص تابلوهای تبلیغاتی اطراف استخر محل مسابقات.

 

ماده ۸: مقررات انضباطی

۸-۱: رعایت شئون اخلاقی و اسلامی برابر آئین نامه‌های انضباطی مصوب وزارت ورزش و جوانان و کمیته انضباطی فدراسیون ضروری و لازم الاجرا می‌باشد.

۸-۲: افرادیکه برابر ضوابط از شرکت در مسابقات محروم شده‌اند تا پایان مدت محرومیت حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.

۸-۳: در صورتیکه هر یک از  باشگاه‌ها به دلیلی تصمیم به تغییر هر یک از اعضاء (سرپرست، سرمربی، مربی، و یا پزشک) بگیرند، باید مراتب به صورت کتبی به سازمان مسابقات اعلام گردد.

۸-۴: شیرجه‌روندگان منتخب استان‌ها موظف به شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به صورت فعال از استان مربوطه بوده و در صورت امتناع ازشرکت درمسابقات حسب‌گزارش هیأت شنای استان مربوطه،مجاز به شرکت درمسابقات شیرجه باشگاه‌های‌کشور نخواهند بود.

۸-۵: شیرجه‌روندگانی که به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند، موظفند طبق برنامه‌های تنظیمی فدراسیون و کمیته فنی شیرجه در برنامه‌های تمرینی شرکت کنند. باشگاه‌ها موظف به همکاری در این زمینه بوده و تخلف از این امر توسط شیرجه‌رو یا باشگاه موجب محرومیت از حضور در مسابقات و جریمه خواهد شد. مدت زمان محرومیت و مقدار جریمه توسط فدراسیون شنا تعیین می‌گردد.

۸-۶: باشگاه‌ها موظف به پرداخت حق الزحمه  شیرجه‌روندگان، مربیان، سرپرستان، پزشکان و سایر اعضاء تیم طبق قرارداد ثبت شده در سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور هستند. در صورت تخلف از پرداخت، فرد ذینفع مجاز به طرح شکایت در فدراسیون شنا و سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور به طرفیت باشگاه متخلف خواهد بود.

۸-۷: اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان خارج از قرارداد ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد شد و مرتکب یا مرتکبین علاوه بر پرداخت جریمه متعلقه و وجوه اخذ شده در بار اول یکسال و در بار دوم دو سال و در بار سوم برای همیشه از حضور در میادین ورزشی محروم خواهند شد.

۸-۸: باشگاه‌ها موظف به تمرین شیرجه‌روندگان تحت پوشش خود می‌باشند. چناچه باشگاهی از امکانات سخت‌افزاری برخوردار نباشد، فدراسیون می‌تواند آنها را در این امر کمک نماید.

۸-۹: شیرجه‌روندگان مدعو  تیم ملی در تمام رده‌های سنی اجازه شرکت در مسابقات و لیگ‌های سایر رشته‌های تحت پوشش فدراسیون شنا و سایر فدراسیون‌ها را نخواهند داشت.

۸-۱۰: شرکت شیرجه‌روندگان مشغول به خدمت نظام وظیفه یا کادر نیروهای مسلح منوط به کسب مجوز از ارگان مربوطه است.

۸-۱۱: کلیه اختلافات مربوط به نقل و انتقالات شیرجه‌روندگان و قراردادها به سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور ارجاع شده و سازمان مسابقات مجاز به بررسی و صدور رأی نهائی در این زمینه می‌باشند.

 

ماده ۹ کنترل دوپینگ

۹-۱: همه ورزشکاران و مسئولین باشگاه‌ها اعم از سرپرستان، سرمربیان، مربیان، پزشکان و غیره، موظف به آگاهی و پیروی از قوانین بین المللی و کشوری و کنترل دوپینگ هستند.

۹-۲: طبق قوانین آژانس بین المللی ضد دوپینگ (WADA) و فدراسیون بین المللی شنا (FINA) ورزشکار همواره مسئولیت وجود دارو یا مواد غیرمجاز در خون و سایر مایعات و بافت‌های بدن خود را شخصاً به عهده دارد و عدم اطلاع از قوانین مبارزه با دوپینگ نافی مسئولیت وی نخواهد بود.

۹-۳: آزمایش‌های کنترل دوپینگ در مراحل مختلف مسابقات و خارج از مسابقات مطابق با قوانین بین المللی و کشوری با همکاری ستاد مبارزه با دوپینگ و بدون اطلاع قبلی انجام خواهد شد.

۹-۴: سرپرستان، مربیان و پزشکان باشگاه‌ها موظف به اخذ آخرین تغییرات در فهرست داروهای ممنوعه و انتقال اطلاعات لازم به ورزشکاران هستند.

 

ماده ۱۰: تبلیغات

۱۰-۱: کلیه تیم‌های شرکت کننده و حمایت‌کنندگان مالی آنان که تیم باشگاهی به نام آنان در مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور شرکت می‌نمایند می‌توانند با برخوردی از ۵۰% تخفیف نسبت به تعرفه‌های فدراسیون شنا در محیط‌های برشمرده زیر، تبلیغات خود را ارائه نمایند:

  • استخر محل برگزاری مسابقات
  • اندازه تابلوهای تبلیغاتی جهت تعبیه در کناره طولی استخر ۱×۳ متر به تعداد ۲ عدد یا بیشتر
  • سایت فدراسیون شنا به ابعاد ۵/۴×۵/۴ سانتی‌متر که تحت فرمت فلش و یا G1fanimated

۱۰-۲: سایر ارگانها، شرکتها، مؤسسات اعم از خدماتی و یا تولیدی می‌توانند طبق تعرفه‌های فدراسیون شنا تبلیغات خود را در محل استخر برگزاری مسابقات، محل خوابگاه و یا در سایت اینترنتی فدراسیون ارائه نمایند.

۱۰-۳: فدراسیون شنا در رد و یا قبول پیشنهادات تبلیغاتی مختار و مجاز خواهد بود.

 

ماده ۱۱: جوائز و پاداش‌ها

۱۱-۱: به شیرجه‌روندگان تیم‌های اول تا سوم مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور در پایان آخرین مرحله مسابقات مدال‌های طلا، نقره و برنز همراه با حکم قهرمانی داده خواهد شد.

۱۱-۲: تیم‌های اول تا سوم، جام قهرمانی و لوح تقدیر دریافت می‌کنند.

۱۱-۳: در پایان آخرین مرحله مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور سازمان مسابقات شیرجه بهترین شیرجه‌رو فصل را براساس تغییر رکورد ملی در هر رشته در مراحل مختلف انتخاب می‌نماید که نامبرده به دریافت مدال طلا و لوح تقدیر از طرف سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور نائل می‌گردد.

۱۱-۴: در پایان آخرین مرحله لیگ، به انتخاب سازمان مسابقات، سرمربی بهترین شیرجه‌رو فصل معرفی و دریافت مدال طلا  لوح تقدیر از طرف سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور نائل می‌گردد.

 

ماده ۱۲:

هر گونه تغییر در این آئین نامه پس از طرح و تصویب در سازمان مسابقات شیرجه باشگاه‌های کشور به کمیته مشورتی شیرجه ارجاع خواهد شد. کمیته مشورتی در جلسه‌ای که با حضور تمامی اعضاء تشکیل می گردد نسبت به بررسی و تصویب هر گونه  اصلاحات و تغییرات آئین نامه ارجاعی از سازمان مسابقات اقدام و به صورت پیشنهاد به رئیس فدراسیون تسلیم می‌نماید تا پس از تصویب در هیأت رئیسه به مورد اجرا گذاشته شود.

 

ماده ۱۳:

این آئین نامه در ۱۳ ماده در جلسه مورخ ۹۳/۹/۲۳ به تصویب فدراسیون شنا رسید و به منظور اجرا به کلیه باشگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط ابلاغ می‌گردد.

 

انتهای پیام