استقبال بی نظیر از مسابقات تشویقی شنای دختران اصفهان

مسابقات شنا نونهالان و نوجوانان دختر استان اصفهان تحت عنوان یادواره بانو شهیده زهرا محرابی به مناسبت دهه کرامت روز جمعه در استخر انقلاب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات شنا نونهالان و نوجوانان دختر استان اصفهان تحت عنوان یادواره بانو شهیده زهرا محرابی به مناسبت دهه کرامت روز گذشته با حضور کم نظیر ۲۱۱ نونهال و نوجوان اصفهانی و ۱۸ تیم از سراسر استان، در ۵ رده سنی و چهار رشته برگزار شد.
در پایان به نفرات اول تا سوم هر رده سنی، حکم قهرمانی و مدال از طرف هیأت شنای استان اهدا شد.

*نتایج این دوره از مسابقات به شرح ذیل است:
رشته کرال سینه:
رده سنی ۷وزیر۷ سال
نهال رضائیان، رکورد: ۵۰-۵۲-۰۰؛ مقام اول از استخر پرواز
نگار فرهنگیان رکورد:۸۰-۰۵-۰۱؛ مقام دوم از استخر پرواز
باران همسایگان رکورد:۹۰-۰۵-۰۱ مقام سومازاستخر/شهرستان: شهرضا

رده سنی ۸ سال
پرنیا حیدری، رکورد:۴۴-۴۷-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: زرین شهر
عسل زمانی، رکورد:۶۸-۴۹-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: انقلاب
نادیا فخرزارع، رکورد: ۳۱-۵۲-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: پرواز

رده سنی ۹ سال:
آیدا دباغی، رکورد: ۹۲-۴۳-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: ۹ دی
شیوا صدرعاملی، رکورد: ۹۴-۴۳-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: انقلاب
دیبا آقامحمدی، رکورد: ۴۷-۴۴-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: خمینی شهر

رده سنی ۱۰ سال
فاطمه براتی، رکورد: ۱۷-۴۵-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: زرین شهر
یلدا میر طاووسی، رکورد: ۷۹-۴۷-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: شهرضا
رومینا کاشی، رکورد: ۸۵-۴۷-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: شهرضا

رده سنی ۱۱-۱۲ سال
شیرین باقری، رکورد: ۰۲-۴۱-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: ۹ دی
شیدا صفائیان، رکورد: ۹۰-۴۱-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: ۹ دی
نازنین افشاری، رکورد: ۷۹-۴۴-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: شهرضا

رشته قورباغه:
رده سنی ۷وزیر۷ سال
باران همسایگان، رکورد: ۷۳-۱۰-۰۱ مقام اول ازاستخر/شهرستان: شهرضا
انوشا یزدانی، رکورد: ۴۷-۱۱-۰۱ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: شهرضا
مریم نعیمی ، رکورد: ۰۲-۱۴-۰۱ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: فریدن

رده سنی ۸ سالان
پرنیا حیدری، رکورد: ۷۵-۵۴-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: زرین شهر
صبا تمام یار، رکورد: ۶۷ -۵۵-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: ۹ دی
عسل زمانی، رکورد: ۶۳-۰۳-۰۱ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: انقلاب

رده سنی ۹ سال
دینا آقامحمدی، رکورد: ۲۷-۵۵-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: خمینی شهر
آیدا دباغی ، رکورد: ۳۶-۵۵-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: ۹ دی
پرستو سرشوقی ، رکورد: ۴۶-۵۵-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: انقلاب

رده سنی ۱۰ سال
فاطمه سعیدی ، رکورد: ۰۷-۵۶-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: ۹ دی
فاطمه براتی، رکورد: ۸۳-۵۶-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: زرین شهر
اندیشه کاجی، رکورد: ۵۹-۵۸-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: شهرضا

رده سنی ۱۱-۱۲ سال
زهرا رئیسیان، رکورد: ۸۴-۵۲-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: داران
راضیه رحیمی، رکورد: ۴۲-۵۳-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: داران
شیدا صفائیان، رکورد: ۷۸-۵۳-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: ۹ دی

کرال پشت:
رده سنی ۷وزیر۷ سال
نهال رضائیان، رکورد: ۶۹-۰۱-۰۱ مقام اول ازاستخر/شهرستان: پرواز
نگار فرهنگیان، رکورد: ۰۷-۱۰-۰۱ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: پرواز
باران همسایگان، رکورد: ۵۲-۱۶-۰۱ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: شهرضا

رده سنی ۸ سال
فاطمه نصراصفهانی، رکورد: ۹۳-۰۰-۰۱ مقام اول ازاستخر/شهرستان: انقلاب
ساناز سلیمانی، رکورد: ۰۴-۰۴-۰۱ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: پرواز
عسل زمانی ، رکورد: ۶۹-۰۴-۰۱ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: انقلاب

رده سنی ۹ سال
دینا آقامحمدی، رکورد: ۳۳-۵۲-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: خمینی شهر
پرستو سرشوقی، رکورد: ۷۲-۵۴-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: انقلاب
رکسانا صادقی، رکورد: ۸۷-۵۵-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: پرواز

رده سنی ۱۰ سال
یلدا میر طاووسی، رکورد: ۳۸-۵۴-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: شهرضا
اندیشه کاجی، رکورد: ۰۳-۵۷-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: شهرضا
جیران قزلباش، رکورد: ۱۴-۵۹-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: شهرضا

رده سنی ۱۱-۱۲ سال
رومینا موسوی زاده، رکورد: ۱۷-۴۵-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: شهرضا
نازنین افشاری، رکورد: ۳۱-۵۴-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: شهرضا
شیرین باقری، رکورد: ۵۵-۵۴-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: ۹ دی

پروانه:
رده سنی ۸ سال
فاطمه نصراصفهانی، رکورد: ۴۲-۰۰-۰۱ مقام اول ازاستخر/شهرستان: انقلاب
صبا تمام یار، رکورد: ۴۱-۰۳-۰۱ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: ۹ دی
نسترن کمالی، رکورد: ۴۸-۰۵-۰۱ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: آزاد

رده سنی ۹ سال
دیبا آقا محمدی، رکورد: ۶۳-۵۳-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: خمینی شهر
نگار بهزادان ، رکورد: ۵۴-۵۴-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: انقلاب
عسل یزدانی ، رکورد: ۵۲-۱۶-۰۱ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: صبا

رده سنی ۱۰ سال
یلدا میر طاووسی، رکورد: ۸۱-۵۵-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: شهرضا
جیران قزلباش، رکورد: ۴۳-۵۶-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: شهرضا
فاطمه براتی، رکورد: ۸۸-۵۶-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: زرین شهر

رده سنی ۱۱-۱۲ سال
مریم شیرانی، رکورد: ۸۶-۴۹-۰۰ مقام اول ازاستخر/شهرستان: ۹ دی
شیرین باقری، رکورد: ۹۲-۵۱-۰۰ مقام دوم ازاستخر/شهرستان: ۹ دی
فاطمه زهرا زهتابیان، رکورد: ۸۸-۵۳-۰۰ مقام سوم ازاستخر/شهرستان: خمینی شهر

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

دو مدال و دو رکوردشکنی حاصل تلاش ملی پوشان در روز سوم/ قاسمی در ۲۰۰ پروانه به نقره و ۴ در ۱۰۰ مختلط تیمی به برنز رسید

روز سوم مسابقات شنا قهرمانی رده‍‌های سنی آسیا – فیلیپین با کسب مدال نقره ۲۰۰ متر پروانه قاسمی و مدال برنز در ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی در رده سنی بالای ۱۸ سال به پایان رسید. یک رکورد ملی و یک رکورد رده سنی جابجا شد.

سامیار عبدلی شنای ایران را در قهرمانی جوانان آسیا طلایی کرد/ غلامی نقره ۲۰۰ پروانه را برگردن آویخت/ افقری برنز ۱۰۰ پروانه را کسب کرد

در روز دوم مسابقات شنا قهرمانی رده های سنی آسیا – فیلیپین سامیار عبدلی در ۵۰ متر آزاد مدال طلا، محمد مهدی غلامی در ۲۰۰ متر پروانه نقره و مهرشاد افقری در ۱۰۰ متر پروانه برنز کسب کردند.