حد نصاب های عضویت در تیم ملی شنا اعلام شد

کادر فنی شنا جدول رکوردها و حدنصاب امتیازها برای انتخاب شناگران تیم ملی را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، در جلسه کمیته فنی شنا، قرار شد که بنا بر رکوردهایی که شناگران بر اساس جدول تعیین شده در مسابقات داخلی ثبت می کنند به تیم ملی دعوت شوند

در این راستا جدول رکوردهای مورد انتظار کادر فنی شنا اعلام شد:

ماده رکورد fina point
١ – ۵۰ متر آزاد – با رکورد ۰۰.٢٣.٨۰ و امتیاز ۶٧٨
٢ – ١۰۰ متر آزاد – با رکورد ۰۰.۵٢.۴۰ و امتیاز ٧١٧
٣ – ٢۰۰ متر آزاد – با رکورد ۰١.۵۴.٧٣ و امتیاز ٧۰٢
۴ – ۴۰۰ متر آزاد – با رکورد ۰۴.۰٩.۰۰ و امتیاز ۶٩۰
۵ – ٨۰۰ متر آزاد – با رکورد ۰٨.۴٨.۰۰ و امتیاز ۶٢٧
۶ – ١۵۰۰ متر آزاد – با رکورد ١۶.۵۵.۰۰ و امتیاز ۶٣١
٧ – ۵۰ متر کرال پشت – با رکورد ۰۰.٢٧.٢۰ و امتیاز ۶٩۰
٨ – ١۰۰ متر کرال پشت – با رکورد ۵٨.٨۰.۰۰ و امتیاز ۶٨٩
٩ – ٢۰۰ متر کرال پشت – با رکورد ۰٢.۰٩.۰۰ و امتیاز ۶٣٨
١۰ – ۵۰ متر پروانه – با رکورد ۰۰.٢۵.۰٩ و امتیاز ٧١۴
١١ – ١۰۰ متر پروانه – با رکورد ۰۰.۵۵.٩۰ و امتیاز ٧۰٧
١٢ – ٢۰۰ متر پروانه – با رکورد ۰٢.۰٧.۰۰ و امتیاز ۶٧۶
١٣ – ۵۰ متر قورباغه – با رکورد ۰۰.٢٨.۴۰ و امتیاز ٨٢٨
١۴ – ١۰۰ متر قورباغه – با رکورد ۰١.۰٣.٩۰ و امتیاز ٧۶۵
١۵ – ٢۰۰ متر قورباغه – با رکورد ۰٢.٢۴.۰۰ و امتیاز ۶٨۶
١۶ – ٢۰۰ متر مختلط انفرادی – با رکورد ۰٢.۰۶.۰۰ و امتیاز ٧۴۰
١٧ – ۴۰۰ متر مختلط انفرادی – با رکورد ۰۴.۴۰.۰۰ و امتیاز ۶۶۰

تذکر ١: در این مرحله شناگرانی که موفق به کسب رکوردهای جدول فوق در یک ماده شوند به عضویت تیم ملی شنا در می آیند.

ماده رکورد fina point
١- ۵۰ متر آزاد- با رکورد ۰۰.٢٣.٩٨ و امتیاز ۶۶٣
٢- ١۰۰ متر آزاد – با رکورد ۰۰.۵٢.٩۰ و امتیاز ۶٩٧
٣- ٢۰۰ متر آزاد – با رکورد ۰١.۵۶.۵۰ و امتیاز ۶٧١
۴- ۴۰۰ متر آزاد – با رکورد ۰۴.١۰.۰۰ و امتیاز ۶٨٢
۵- ٨۰۰ متر آزاد – با رکورد ۰٨.۵۵.۰۰ و امتیاز ۶۰٣
۶- ١۵۰۰ متر آزاد – با رکورد ١۶.۵٨.۰۰ و امتیاز۶٢٧
٧- ۵۰ متر کرال پشت- با رکورد۰۰.٢٧.۴۰ و امتیاز ۶٧۵
٨- ١۰۰ متر کرال پشت- با رکورد ۰۰.۵٨.٩٩ و امتیاز ۶٨٢
٩- ٢۰۰ متر کرال پشت- با رکورد ۰٢.١۰.۰۰ و امتیاز ۶٣٨
١۰- ۵۰ متر پروانه- با رکورد ۰۰.٢۵.٣۶ و امتیاز ۶٩١
١١- ١۰۰ متر پروانه- با رکورد ۰۰.۵۶.۶۰ و امتیاز ۶٨١
١٢- ٢۰۰ متر پروانه- با رکورد ۰٢.۰٩.۰۰ و امتیاز ۶۴۵
١٣- ۵۰ متر قورباغه- با رکورد ۰۰.٢٨.٩۰ و امتیاز ٧٨۵
١۴- ١۰۰ متر قورباغه- با رکورد۰١.۰۴.٣۴ و امتیاز٧۵۰
١۵- ٢۰۰ متر قورباغه- با رکورد ۰٢.٢۶.۰۰ و امتیاز ۶۵٨
١۶- ٢۰۰ متر مختلط انفرادی- با رکورد۰٢.۰٩.۰۰ و امتیاز ۶٩۰
١٧- ۴۰۰ متر مختلط انفرادی- با رکورد۰۴.۴۵.۰۰ و امتیاز ۶٢۶

تذکر ٢: در این مرحله شناگرانی که موفق به کسب رکوردهای جدول فوق حداقل در ٢ ماده شوند به عضویت تیم ملی شنا در می آیند.

تذکر ٣: این جداول بنا به وضعیت موجود شنای کشور طراحی شده است که با نگاه به ورودی های المپیک ٢۰١۶ گام به گام افزایش کیفی خواهد داشت که مرحله بعدی رکوردها فروردین ماه سال ١٣٩٣ اعلام خواهد گردید که شرایط عضویت در تیم ملی شنا جهت بازیهای آسیایی ٢۰١۴ اینچون لحاظ میگردد.

تذکر ۴: کلیه مسابقات قید شده در جدول شماره ٣ جهت ثبت رکوردهای موردنظر منظور گردیده است.

تذکر ۵: نفراتی که موفق به کسب رکوردهای موردنظر شوند به مسابقات world cup در اسفندماه اعزام خواهند شد.

تذکر ۶: برای شناگران زیر ١٧ سال جابجایی رکورد های ملی شرط عضویت در تیم ملی لحاظ می گردد.

image_printپرینت مطلب