دوره ها و کلینیک ها

بسمه تعالی

لیست دوره ها و کلینیک های تخصصی فدراسیون شنا 

هزینه دوره جنسیت نام دوره ردیف
۰۰۰/۲۵۰ ریال آزمون ورودی + ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال هزینه دوره آقایان مربیگری درجه ۳ شنا ۱
۰۰۰/۲۵۰ ریال آزمون ورودی + ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال هزینه دوره بانوان مربیگری درجه ۳ شنا ۲
۰۰۰/۲۵۰ ریال آزمون ورودی + ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال هزینه دوره آقایان مربیگری درجه ۳ واترپلو ۳
۰۰۰/۲۰۰/۴ ریال آقایان مربیگری درجه ۲ شنا ۴
۰۰۰/۲۰۰/۴ ریال بانوان مربیگری درجه ۲ شنا ۵
۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال آقایان و بانوان کلینیک آسیبهای ورزشی ۶
۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال آقایان و بانوان کلینیک تغذیه ورزشی ۷
۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال آقایان و بانوان کلینیک بدنسازی شنا ۸
۰۰۰/۵۰۰/۵ ریال آقایان مربیگری درجه ۱ شنا ۹
۰۰۰/۵۰۰/۵ ریال بانوان مربیگری درجه ۱ شنا ۱۰
۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال آقایان دوره داوری درجه ۳ شنا ۱۱
۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بانوان دوره داوری درجه ۳ شنا ۱۲
۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال آقایان دوره داوری درجه ۲ شنا ۱۳
۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال بانوان دوره داوری درجه ۲ شنا ۱۴
۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بانوان دوره مربیگری شنای موزون ۱۵
  • کلیه دوره های مربیگری و داوری درجه ۳ و ۲ هر ماههدر صورت به حد نصاب رسیدن کلاس برگزار میشود و در غیر اینصورت در زمان به حد نصاب رسیدن برگزار خواهد شد.
  • کلیه داوطلبان تنها در صورتیکه مدارک مورد نیاز دوره ها را تکمیل و هزینه دوره را پرداخت نمایند نامشان در لیست کلاس قرار خواهند گرفت.

o       حداقل سن برای متقاضیان دوره های مربیگری درجه ۳ در تمام رشته ها ۲۰ سال تمام   می باشد

o       حداقل سن برای متقاضیان دوره های مربیگری درجه ۲ در تمام رشته ها ۲۳ سال تمام می باشد             

o       حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای تمام دوره های مربیگری مورد نیاز است ( کپی برابر با اصل)

o       تعیین وضعیت نظام وظیفه برای آقایان الزامیست ( کپی برابر با اصلکارت پایان خدمت یا معافیت و یا گواهی اشتغال به تحصیل )

o       کارت بیمه ورزشی به تاریخ حداقل ۷۲ ساعت قبل از آغاز دوره مربیگری

o       کپی کارت ملی و شناسنامه به همرا ه ۲ قطعه عکس ۴*۳

o       شماره حساب فدراسیون شنا ۰۱۰۸۷۶۱۱۳۱۰۰۰ بانک ملی سیبا می باشد

o       شماره تلفن های ۸۸۸۴۸۲۸۵ و ۸۸۸۲۳۱۰۴ جهت اطلاعات بیشتر تماس حاص نمایند