رکوردهای شنای آقایان

لطفا برای دریافت رکوردهای شنای ایران به فایل پی دی اف زیر مراجعه کنید.

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده های سنی تا ۲۲ اسفند۱۴۰۲

——————————————————————————————–

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا۱۲ اسفند ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده های سنی تا ۱۲ اسفند۱۴۰۲

——————————————————————————————–

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده های سنی تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

——————————————————————————————–

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۳ دی ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده‌های سنی تا ۳ دی ۱۴۰۲

——————————————————————————————–

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۲۹ آبان ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده‎‌های سنی تا ۲۹ آبان ۱۴۰۲

——————————————————————————————–

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۲۰ آبان ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده‌های سنی تا ۲۰ آبان ۱۴۰۲

——————————————————————————————–

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۱۳ آبان ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده‌های سنی تا ۱۳ آبان ۱۴۰۲

——————————————————————————————–

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۸ مهر ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده‌های سنی تا ۸ مهر ۱۴۰۲

——————————————————————————————–

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده‌های سنی تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

——————————————————————————————–

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۲۵ تیر ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده‌های سنی تا ۲۵ تیر ۱۴۰۲

——————————————————————————————–

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

بروز رسانی رکورد‌های رده‌های سنی تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکورد های ملی تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکورد‌های ملی تا ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا هشتم بهمن ۱۴۰۱

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا هشتم بهمن ۱۴۰۱

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا سوم دی ۱۴۰۱

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا سوم دی ۱۴۰۱

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا ۰۷ تیر ۱۴۰۱

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۰۷ تیر ۱۴۰۱

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا ۶ دی ۱۴۰۰

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۶ دی ۱۴۰۰

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا ۰۱ آبان ۱۴۰۰

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۰۱ آبان ۱۴۰۰

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا ۲۰ مهر ۱۴۰۰

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۲۰ مهر ۱۴۰۰

———————————————————————————————-

بروز-رسانی-رکورد-های-ملی-تا-پنجم-مرداد-۱۴۰۰

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا پنجم مرداد ۱۴۰۰

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا ۱۰ تیر ۱۴۰۰

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۱۰ تیر ۱۴۰۰

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا اول اردیبهشت ۱۴۰۰

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا اول اردیبهشت ۱۴۰۰

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردهای ملی تا ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۸.

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۳۰ آذر ماه۱۳۹۸

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۱۵ مهر ماه۱۳۹۸
———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۱۸ اسفندماه۱۳۹۷

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۱۸ اسفندماه۹۷

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکورد ملی تا ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۱۱ اسفندماه۹۷

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۲۳ بهمن ماه۱۳۹۷

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۲۳ بهمن ماه۹۷

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکورد ملی تا اول دیماه۱۳۹۷

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا اول دیماه۹۷

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۲۴ آذرماه۱۳۹۷

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۲۴ آذرماه۹۷

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۳ شهریور۱۳۹۷

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۳شهریور۹۷

———————————————————————————————-


بروز رسانی رکوردملی تا ۱۹اسفند ماه سال ۱۳۹۶

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۱۹اسفند ۹۶ سال ۱۳۹۶

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۶

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۶ اسفند سال ۱۳۹۶

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۹۶

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۶

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۱۰ آذر ماه سال ۱۳۹۶

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۱۰ آذرماه سال ۱۳۹۶

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۱۳آبان ماه سال ۱۳۹۶

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۱۳آبانماه سال ۱۳۹۶

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکورد ملی تا ۵ مهر ماه سال ۱۳۹۶

بروز رسانی رکوردهای رده‌های سنی تا ۵ مهرماه سال ۱۳۹۶

———————————————————————————————-

بروز_رسانی_رکوردملی_تا_۱۵مرداد_ماه سال ۱۳۹۶

بروز_رسانی_رکوردها_ی_رده_های_سنی_تا_۱۵مرداد_ماه سال ۱۳۹۶

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۶
بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۶

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا اول خرداد سال ۱۳۹۶

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا اول خرداد ماه سال ۱۳۹۶

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۲۳فروردین سال ۱۳۹۶

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۲۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۶

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۱۶ اسفند سال ۱۳۹۵

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۵

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۵ اسفند سال ۱۳۹۵

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۵

———————————————————————————————-

بروز رسانی رکوردملی تا ۲۶بهمن سال ۱۳۹۵

بروز رسانی رکوردهای رده های سنی تا ۲۶بهمن ماه سال ۱۳۹۵

———————————————————————————————-

سال ۱۳۹۵:

بروز رسانی رکوردملی تا ۲۰ دیماه سال ۱۳۹۵

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا ۲۰دی ماه سال ۱۳۹۵

بروز رسانی رکوردملی تا اول آذر ماه سال ۱۳۹۵

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا اول آذر ماه سال ۱۳۹۵

بروز رسانی رکوردملی تا پایان نیمه نخست شهریورماه سال ۱۳۹۵

بروز رسانی رکورد رده های سنی تا پایان نیمه نخست شهریورماه سال ۱۳۹۵

بروز رسانی رکوردملی تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۵

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴:

بروز رسانی رکوردملی تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴

بروز رسانی رکوردملی تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۴

بروز رسانی رکوردها ی رده های سنی تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۴

بروز رسانی رکوردها تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۴

بروز رسانی رکوردها تا ۲۰ مهر ماه سال ۱۳۹۴

بروز رسانی رکوردها تا ۱۵ تیرماه سال ۱۳۹۴

بروز رسانی رکوردها – اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳:

بروز رسانی رکوردها اول دی ۱۳۹۳

رکوردهای شنا تا ۱۰ مهر ۱۳۹۳

بروز رسانی رکوردها اول بهمن ماه ۱۳۹۳

بروز رسانی رکوردها – پایان سال ۱۳۹۳