فراخوان پنجمین دوره مسابقات شیرجه باشگاه های کشور

کمیته فنی شیرجه فراخوان پنجمین دوره مسابقات شیرجه باشگاه های کشور را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در این آیین نامه آمده است:

مقدمه: خدای را سپاس که با همکاری کلیه سرمایه های گرانمایه در شیرجه کشور سرآغاز مبارکی برای گشایش افق های تازه فراهم گردید.
برای استمرار روند توسعه و ترقی ورزش زیبای شیرجه، پس از بررسی و کنکاش و مطالعات فنی، کمیته شیرجه کشور مصمم به سازماندهی و برگزاری رقابتها در سطح باشگاه های کشور گردید. بدیهی است این در طول این مسیر مصون از کاستی ها و دشواریهای حین اجرا نخواهیم بود. اما عزم راسخ عاشقان این ورزش در اقصی نقاط میهن اسلامی، قدر مسلم بر تمامی نارسائیها غلبه و با ادامه حمایتهای منطقی فدراسیون شنای کشور ورزش شیرجه به جایگاه واقعی متناسب با قدرت، شان و منزلتش تکیه خواهد زد.
از آنجا که برگزاری مسابقات باشگاههای کشور موجب سرمایه گذاری باشگاه ها و جلب و جذب حمایت بخش های خصوصی و دولتی و توسعه ورزش می شود، فدراسیون شنا مطابق با قوانین فدراسیون جهانی و هماهنگ باقوانین سازمان تربیت بدنی تصمیم به برگزاری مسابقات شیرجه باشگاه های کشور دارد.
ماده ۱: تعاریف
۱-۱: « سازمان مسابقات شیرجه باشگاهها » مسوؤلیت برگزاری و هماهنگی کلیه مسابقات را زیر نظر فدراسیون عهده دار می باشد.
۱-۲: « باشگاه » عبارتست از تشکیلاتی که در فدراسیون به ثبت رسیده و مجاز به معرفی تیم شیرجه برای شرکت در مسابقات شیرجه باشگاههای کشور میباشد. این تشکیلات میتواند شامل ارگانهای ورزشی، کارگری، نظامی، دانشگاهی، دسته های آزاد، هیئتهای شیرجه استانها و باشگاههای دولتی و خصوصی باشند.
۱-۳: « شیرجه رو» فردی است که بعنوان عضو یک باشگاه به تمرین، کارآموزی و یا شرکت در مسابقات می پردازد. شیرجه روها میتوانند ایرانی، ایرانی مقیم خارج از کشور یا خارجی باشند که تابعیت و تعداد شیرجه روها مطابق مفاد این آئین نامه خواهد بود.
۱-۴: « سرمربی » به کسی اطلاق میشود که برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر تمرین و آماده سازی شیرجه روها را در هر باشگاه به عهده دارد.
۱-۵: « مربی » به کسی اطلاق میشود که زیر نظر سرمربی اجرای تمرین تیم باشگاه را بر عهده خواهد داشت.
۱-۶: « سرپرست » کسی است که کلیه مسئولیت های غیر فنی تیم را به عهده دارد.
۱-۷: « پزشک » در این آئین نامه به فردی اطلاق میشود که حداقل دارای مدرک دکتری
پزشکی عمومی بوده و پس از گذراندن دوره های آموزشی طب ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی یا فدراسیون شنا، مسئولیت امور پیشگیری، بهداشت و درمان اعضاء تیم را بعهده دارد.
تبصره ۱: افراد مذکور در مواد ۱-۳، ۱-۴، ۱-۵، ۱-۶ و۱-۷ باید فقط در یک سمت انجام وظیفه کنند
و کسی نمی تواند در یک زمان دو سمت و یا بیشتر را عهده دار گردد.
ماده ۲: اهداف
۲-۱: تعمیم و گسترش ورزش شیرجه و ایجاد زمینه های مناسب برای کشف، جذب، پرورش، رشد و شکوفایی استعدادهای این ورزش.
۲-۲: ایجاد زمینه های مناسب برای جلب، جذب و هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی
و بخش دولتی در جهت توسعه ورزش شیرجه در کلیه سطوح.
۲-۳: افزایش تعداد مسابقات رسمی شیرجه در طول سال به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت ورزش قهرمانی.
۲-۴: افزایش انگیزه شیرجه روندگان جهت پیگیری تمرینات مستمر و تلاش برای کسب نتایج و امتیازات بالاتر.
ماده ۳: اعضاء تیم
۳-۱: هر باشگاه میتواند یک تیم شیرجه (آقایان – بانوان) برای شرکت در این مسابقات معرفی نماید.
۳-۲: اعضاء تیم میتواند شامل سرپرست، سرمربی، مربی، پزشک و شیرجه روندگان باشد.
۳-۳: حداقل تعداد شیرجه روندگان ۳ نفر و حداکثر تعداد شیرجه روها در هر تیم ۶ نفر میباشد که در هر مرحله مسابقات ، باشگاه مجاز به معرفی حداکثر ۴ شیرجه رو خواهد بود.
۳-۴: باشگاهها موظفند در زمان معرفی تیم، حداقل ۳ نفر شیرجه رو همراه با قرارداد تکمیل شده ایشان را به سازمان مسابقات شیرجه باشگاهها معرفی کنند، تکمیل اعضاء تیم تا شش نفر تا یک هفته قبل از شروع مرحله اول لیگ امکان پذیر است و پس از آن هیچگونه عضوگیری قابل قبول نخواهد بود.
۳-۵ : کلیه شیرجه روندگان در یک رده طبقه شده و در یک رنک می باشند.
تبصره ۲: باشگاهها میتوانند شیرجه روندگان را بر اساس نتایج بدست آمده در مسابقاتی که در طول سال برگزار گردیده است انتخاب نمایند .
۳-۶: هر باشگاه مجاز است از یک شیرجه رو خارجی و یا یک شیرجه رو ایرانی مقیم
خارج از کشور به شرط عدم عضویتش در باشگاههای دیگر استفاده نماید.
این گروه از شیرجه روها بایستی نسبت به ارائه تأئیدیه رسمی از سوی فدراسیون شنای کشور متبوع و یا محل اقامت خود مبنی بر عدم عضویت در باشگاههای کشورهای ذیربط را ارائه نمایند.
۶-۴ : در صورت تشخیص ، مدیریت باشگاه می تواند افرادی را جهت همراهی در مسابقات تعیین و استفاده نماید.( با توجه به تقویم خود باشگاه ) این اعضاء جز اعضای حقوقی لیگ نخواهند بود .
ماده ۴: عضویت
۴-۱: هر شیرجه رو تنها میتواند در یک باشگاه عضویت داشته باشد و عقد قرارداد برای عضوگیری در باشگاهها باید مطابق با این آئین نامه صورت پذیرد. ملاک تعلق یک شیرجه رو به باشگاه وجود قرارداد ثبت شده در فدراسیون شنا و سازمان مسابقات باشگاههای کشورخواهد بود.
۴-۲: مدت زمان قرارداد عضویت در باشگاه از زمان تصویب این آئین نامه لغایت ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۲ میباشد و قراردادهای قبل و بعد از این تاریخ مورد قبول سازمان مسابقات باشگاههای کشور نخواهند بود.
۴-۳: شیرجه روها بر اساس مقررات بین المللی و کشوری طبق این آئین نامه میتوانند بر اساس قرارداد خود هزینه ورزشی دریافت نمایند.
۴-۴: هر باشگاه مطابق با بند (۱-۴) این آئین نامه موظف به استفاده از یک سرمربی بین المللی شیرجه یا یک مربی با درجه مربیگری بین المللی برای هدایت تیم خود خواهد بود.
تبصره ۴: تأئید مدارک سرمربیان توسط کمیته فنی شیرجه فدراسیون شنا الزامی است.
۴-۵: هر باشگاه می تواند مطابق با بند ۱-۵ این آئین نامه از یک مربی با مدرک مربیگری شیرجه برای آقایان استفاده نماید.
۴-۶: هر باشگاه میتواند یک نفر بعنوان مسئول تدارکات به سازمان مسابقات معرفی نماید.
۴-۷: باشگاه میتواند برای انجام امور پزشکی، پیشگیری از آسیب ها و درمان به موقع آسیب ها از یک پزشک مطابق با ماده (۱-۷) این آئین نامه استفاده نماید.
۴-۸: قرارداد عضویت در باشگاه برای شیرجه روندگان، سرمربی، مربی، پزشک و سرپرست باید در چهار نسخه تنظیم و در دفتر هیئت شنای استان به ثبت برسد و جهت تأئید به سازمان مسابقات ارائه گردد و پس از تأئید سازمان مسابقات یک نسخه به سازمان مسابقات ، فدراسیون شنا، هیئت شنا، باشگاه و عوامل ذینفع ارائه می گردد.
تبصره ۵: قبل از عقد قرارداد با سرمربی، مربی و پزشک، تأئید مدارک تخصصی این افراد توسط سازمان مسابقات باشگاههای کشور الزامی است.
۴-۹: هر باشگاه مسئولیت حفظ سلامت اعضاء خود را در طول برگزاری مسابقات باشگاههای کشور بر عهده دارد و موظف به تأمین بیمه حوادث ورزشی برای اعضاء خود میباشد.
ماده ۵: مسابقات
۵-۱: مسابقات شیرجه باشگاههای کشور در بخش آقایان در سال ۱۳۹۲ در دو مرحله و هر مرحله در چهار جلسه و در ۳ رشته ۱ متر تخته، ۳ متر تخته ، سکو ، تعداد حرکات مسابقات آقایان بر اساس قوانین مسابقات آزاد FINA (فقط ۱۴ سال و به بالا) در هر رشته بشرح زیر برگزار میگردد:
تاریخ برگزاری مسابقات:
– مرحله اول ( نیمه اول دی ماه )
– مرحله دوم ( نیمه دوم اسفند ماه )
۵-۲: از هر باشگاه حداکثر دو نفر در هر رشته مجاز به شرکت در مسابقات خواهند بود.
۵-۳: هر شیرجه رو مجاز به شرکت در تمامی رشته های شیرجه می باشد.
۵-۴: به نفرات اول تا دوازدهم هر رشته به ترتیب امتیازهای ۱۸، ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۵ ۴، ۳، ۲و ۱ تعلق میگیرد.
۵-۵: پس از شروع هر مرحله از مسابقات چنانچه تیمی به هر عللی انصراف در هر رشته از مسابقه را بدهد مسابقه برگزار خواهد شد و شیرجه رونده هایی که آماده برای مسابقه می باشند امتیاز مربوطه را کسب و به جمع امتیازات تیم اضافه خواهد شد.
۵-۶: پس از پایان هر مرحله از مسابقات امتیازات کلی تیمها محاسبه شده و قهرمان هر دوره معرفی و اعلام میگردد که همراه با انتشار بولتن و جزئیات نتایج خواهد بود.
۵-۷: کلیه باشگاههای شرکت کننده در مسابقات شیرجه باشگاههای کشور می بایستی مبلغ بیست میلیون ریال بعنوان حق مشارکت به حساب جاری سیبا به شماره ۰۱۰۸۷۶۱۱۳۱۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی واریز نموده و اصل فیش پرداختی به همراه معرفی نامه تیم به سازمان مسابقات ارائه نمایند .
۵-۸: وظایف باشگاههای برگزار کننده: باشگاههایی که طبق تصمیم سازمان مسابقات و با رعایت کلیه موارد میزبان یکی از مراحل لیگ می شوند بایستی نسبت به آماده سازی و تجهیر امکانات، وسایل و لوازم مشروحه زیر اقدام نمایند:
الف: آماده سازی استخر استاندارد شیرجه و لوازم و تجهیزات مربوطه که به تأئید ناظر فدراسیون و یا نماینده سازمان مسابقات رسیده باشد.
ب: تأمین کادر داوری بر اساس اعلام سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشور (حداقل ۵ داور، ۱ سرداور و ۴ نفر کادر اجرایی)
ج: تأمین کادر پزشکی و اورژانس
د: تأمین کادر انتظامی
ه : تأمین دبیرخانه با لوازم (کامپیوتر، نرم افزار اجرای مسابقات، پرینتر، دستگاه فتوکپی و …)
۵-۹: اعتراض به نتیجه هر مسابقه باید بصورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان هر رشته همراه با مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به سرداور مسابقه تحویل داده شود. اگر پس از توضیحات سرداور، تیم معترض قانع نگردد، موضوع اعتراض در پایان همان جلسه مسابقات (صبح و عصر) در هیئت منصفه مطرح و تصمیم لازم اتخاذ میشود. این تصمیم قطعی و نهایی بوده و برای همه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان لازم الاجراء خواهد بود.
۵-۱۰: چنانچه اعتراض ارائه شده از طرف هر تیم اثبات شود مبلغ دریافتی به تیم مربوطه مسترد میگردد و در غیر اینصورت به سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشور تعلق خواهد گرفت.
۵-۱۱: اعضاء هیئت منصفه یا ژوری برای هر مرحله مسابقات ، یک روز قبل از شروع مسابقات و در گردهمایی فنی تعیین میشوند این اعضاء عبارتند از:
– رئیس، نایب رئیس، دبیر کل و یا نماینده (ناظر) معرفی شده از طرف فدراسیون بعنوان رئیس جلسه
– رئیس سازمان مسابقات باشگاههای کشور
– دو نماینده از باشگاهها که از میان مربیان یا سرپرستان باشگاهها با رأی مخفی انتخاب خواهند شد.
– یک نفر از اعضاء کمیته فنی شیرجه که در نتایج باشگاهها ذینفع نباشد به انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر کل و یا ناظر فدراسیون.
۵-۱۲: زمان اعلام آمادگی باشگاهها و معرفی تیم تا ۳ نفر در بخش آقایان، از زمان تصویب آئین نامه تا آخر وقت اداری ۱۶ آذرماه سال ۱۳۹۲ مهلت نهائی عضوگیری مطابق با زمان برگزاری مراحل مختلف مسابقات طبق ماده (۵-۱) و (۳-۴) خواهد بود.
ماده ۶: سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشور
۶-۱: تشکیلات-
اعضاء سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشور پنج نفر می باشند و بشرح زیر میباشند:
رئیس : به پیشنهاد رئیس کمیته شیرجه توسط رئیس فدراسیون منصوب می شود.
دبیر
– امور اجرائی و برنامه ریزی داوران (سه نفر عضو)
۶-۲: وظایف-
۶-۲-۱: تنظیم برنامه مراحل مختلف مسابقات و ابلاغ آن به باشگاهها
۶-۲-۲: انتخاب و اعزام کادر فنی (سرپرست فنی، سرداور، داوران و کادر اجرایی و …)
۶-۲-۳: پرداخت حق الزحمه کادر فنی و داوران مسابقات (محلی و اعزامی) حسب دستورالعملهای مربوطه
۶-۲-۴: تهیه کاپ، مدال، حکم و سایر جوائز ذکر شده در این آئین نامه
۶-۲-۵: پیگیری بمنظور کسب موافقت های لازم در زمینه انعکاس اخبار و نتایج مسابقات، پخش مستقیم و غیر مستقیم تلویزیونی مراحل مختلف مسابقات
۶-۲-۶: برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات بصورت شایسته
ماده ۷: امور مالی
۷-۱: پیش بینی، تدارکات و تأمین موارد ذکر شده در ماده (۵-۸) بعهده باشگاه میزبان می باشد.
۷-۲: تأمین کلیه هزینه های موضوع (ماده ۶-۲) بعهده سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشور و فدراسیون شنا خواهد بود.
۷-۳: رایزنی و تعامل در زمینه جذب و مشارکت حمایت کنندگان مالی از طریق تخصیص تابلوهای تبلیغاتی اطراف استخر محل مسابقات
ماده ۸: مقررات انضباطی
۸-۱: رعایت شئون اخلاقی و اسلامی برابر آئین نامه های انضباطی مصوب وزارت ورزش و جوانان و کمیته انضباطی فدراسیون ضروری و لازم الاجرا میباشد.
۸-۲: افرادیکه برابر ضوابط از شرکت در مسابقات محروم شده اند تا پایان مدت محرومیت حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.
۸-۳: در صورتیکه هر یک از باشگاهها به دلیلی تصمیم به تغییر هر یک از اعضاء (سرپرست، سرمربی، مربی و یا پزشک) بگیرند، باید مراتب بصورت کتبی به سازمان مسابقات اعلام گردد.
۸-۴: شیرجه روندگان منتخب استانها موظف به شرکت در مسابقات قهرمانی کشور بصورت فعال از استان مربوطه بوده و در صورت امتناع از شرکت در مسابقات حسب گزارش هیأت شنای استان مربوطه، مجاز به شرکت در مسابقات شیرجه باشگاههای کشور نخواهند بود.
۸-۵: شیرجه روندگانی که به اردوی تیم ملی دعوت می شوند، موظفند طبق برنامه های تنظیمی فدراسیون و کمیته فنی شیرجه در برنامه های تمرینی شرکت کنند. باشگاهها موظف به همکاری در این زمینه بوده و تخلف از این امر توسط شیرجه رو یا باشگاه موجب محرومیت از حضور در مسابقات و جریمه خواهد شد. مدت زمان محرومیت و مقدار جریمه توسط فدراسیون شنا تعیین میگردد.
۸-۶: باشگاهها موظف به پرداخت حق الزحمه شیرجه روندگان، مربیان، سرپرستان، پزشکان
و سایر اعضاء تیم طبق قرارداد ثبت شده در سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشورهستند. در صورت تخلف از پرداخت، فرد ذینفع مجاز به طرح شکایت در فدراسیون شنا و سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشور به طرفیت باشگاه متخلف خواهد بود.
۸-۷: اخذ هرگونه وجهی تحت هر عنوان خارج از قرارداد ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد شد و مرتکب یا مرتکبین علاوه بر پرداخت جریمه متعلقه و وجوه اخذ شده در بار اول یکسال و در بار دوم دو سال و در بار سوم برای همیشه از حضور در میادین ورزشی محروم خواهند شد.
۸-۸: باشگاهها موظف به تمرین شیرجه روندگان تحت پوشش خود می باشند. چنانچه باشگاهی از امکانات سخت افزاری برخوردار نباشد، فدراسیون می تواند آنها را در این امر کمک نماید.
۸-۹: شیرجه روندگان مدعو تیم ملی در تمام رده های سنی اجازه شرکت در مسابقات و لیگ های سایر رشته های تحت پوشش فدراسیون شنا و سایر فدراسیونها را نخواهند داشت.
۸-۱۰: شرکت شیرجه روندگان مشغول به خدمت نظام وظیفه یا کادر نیروهای مسلح منوط به کسب مجوز از ارگان مربوطه است.
۸-۱۱: کلیه اختلافات مربوط به نقل و انتقالات شیرجه روندگان و قراردادها به سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشور ارجاع شده و سازمان مسابقات مجاز به بررسی و صدور رأی نهایی در این زمینه میباشد.
ماده ۹: کنترل دوپینگ
۹-۱: همه ورزشکاران و مسئولین باشگاهها اعم از سرپرستان، سرمربیان، مربیان، پزشکان و غیره، موظف به آگاهی و پیروی از قوانین بین المللی و کشوری کنترل دوپینگ هستند.
۹-۲: طبق قوانین آژانس بین المللی ضد دوپینگ (WADA) و فدراسیون بین المللی شنا (FINA) ورزشکار همواره مسئولیت وجود دارو یا مواد غیرمجاز در خون و سایر مایعات و بافتهای بدن خود را شخصاً به عهده دارد و عدم اطلاع از قوانین مبارزه با دوپینگ نافی مسئولیت وی نخواهد بود.
۹-۳: آزمایشهای کنترل دوپینگ در مراحل مختلف مسابقات و خارج از مسابقات مطابق با قوانین بین المللی و کشوری با همکاری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و بدون اطلاع قبلی انجام خواهد شد.
۹-۴: سرپرستان، مربیان و پزشکان باشگاهها موظف به اخذ آخرین تغییرات در فهرست داروهای ممنوعه و انتقال اطلاعات لازم به ورزشکاران هستند.
ماده ۱۰: تبلیغات
۱۰-۱: کلیه تیمهای شرکت کننده و حمایت کنندگان مالی آنان که تیم باشگاهی به نام آنان در مسابقات شیرجه باشگاههای کشور شرکت می نمایند میتوانند با برخورداری از ۵۰% تخفیف نسبت به تعرفه های فدراسیون شنا در محیط های برشمرده زیر، تبلیغات خود را ارائه نمایند.
– استخر محل برگزاری مسابقات
اندازه تابلوهای تبلیغاتی جهت تعبیه در کناره طولی استخر ۱×۳ متر به تعداد ۲ عدد یا بیشتر
– سایت فدراسیون شنا به ابعاد ۵/۴× ۵/۴ سانتی متر که تحت فرمت فلش و یا Glfanimated
۱۰-۲: سایر ارگانها، شرکتها، مؤسسات اعم از خدماتی و یا تولیدی می توانند طبق تعرفه های فدراسیون شنا تبلیغات خود را در محل استخر برگزاری مسابقات، محل خوابگاه و یا در سایت اینترنتی فدراسیون ارائه نمایند.
۱۰-۳: فدراسیون شنا در رد و یا قبول پیشنهادات تبلیغاتی مختار و مجاز خواهد بود.
ماده ۱۱: جوائز و پاداش ها
۱۱-۱: به شیرجه روندگان تیمهای اول تا سوم مسابقات شیرجه باشگاههای کشور در پایان آخرین مرحله مسابقات مدالهای طلا، نقره و برنز همراه با حکم قهرمانی داده خواهد شد.
۱۱-۲: تیمهای اول تا سوم ، جام قهرمانی و لوح تقدیر دریافت میکنند.
۱۱-۳: در پایان آخرین مرحله مسابقات شیرجه باشگاههای کشور سازمان مسابقات شیرجه بهترین شیرجه رو فصل را بر اساس تغییر رکورد ملی در هر رشته در مراحل مختلف انتخاب می نماید که نامبرده به دریافت مدال طلا و لوح تقدیر از طرف سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشور نائل می گردد .
۱۱- ۴: در پایان آخرین مرحله لیگ، به انتخاب سازمان مسابقات ، سرمربی بهترین شیرجه رو فصل معرفی و دریافت مدال طلا و لوح تقدیر از طرف سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشور نائل می گردد .

ماده ۱۲:
هر گونه تغییر در این آئین نامه پس از طرح و تصویب در سازمان مسابقات شیرجه باشگاههای کشور به کمیته مشورتی شیرجه ارجاع خواهد شد. کمیته مشورتی در جلسه ای که با حضور تمامی اعضاء تشکیل میگردد نسبت به بررسی و تصویب هر گونه اصلاحات و تغییرات آئین نامه ارجاعی از سازمان مسابقات اقدام و بصورت پیشنهاد به رئیس فدراسیون تسلیم مینماید تا پس از تصویب در هیأت رئیسه به مورد اجرا گذاشته شود.
ماده ۱۳:
این آئین نامه در ۱۳ ماده در جلسه مورخ ۴/۸/ ۹۲به تصویب فدراسیون شنا رسید و به منظور اجرا به کلیه باشگاهها و سازمانهای مرتبط ابلاغ میگردد.

محسن رضوانی
رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

image_printپرینت مطلب