مسابقات شیرجه قهرمانی کشور (۲)

مسابقات شیرجه قهرمانی کشور (عکاس: جواد نیکپور)