مسابقات شیرجه قهرمانی کشور

مسابقات شیرجه قهرمانی کشور- اسفند ۱۳۹۲، استخر ۹دی. (عکاس: علیرضا کرمی)