مسابقه تیم های آلماتی و افغانستان/ Almaty – Afghanistan/ عکس