ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

مسابقه تیم های آلماتی و القادسیه کویت/ Almaty – Al Qadsia/ عکس