مسابقه تیم های آلماتی و القادسیه کویت/ Almaty – Al Qadsia/ عکس