ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

مسابقه تیم های زرین معدن آسیا و آلماتی/Almaty – Zarin Maadan Asia/ عکس