مسابقه تیم های زرین معدن آسیا و القادسیه/ Al Qadsia – Zarin Maadan Asia/ عکس