مسابقه تیم های زرین معدن آسیا و افغانستان/ Zarin Maadan Asia – Afghanistan/ عکس