برگزاری پنل علمی تخصصی فدراسیون شنا

کمیته پژوهش فدراسیون شنا باهمکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اولین پنل علمی تخصصی فدراسیون را با سخنرانی و ارائه جدیدترین مقالات علمی پژوهشی مرتبط به فدراسیون را برگزار می نماید.

ادامه مطلب »