آئین نامه مسابقات شنا مسافت کوتاه ١٣٩٢

کمیته فنی شنا آئین نامه مسابقات شنا مسافت کوتاه برای رده سنی ١۴ و کمتر از ١۴سال (متولدین ١٣٧٨ – ١٣٨١) را برای سال ١٣٩٢ منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرر است مسابقات شنا مسافت کوتاه در رده سنی ١۴ و زیر ١۴ سال جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور برگزار گردد که آیین نامه ی ارسالی سال ١٣٩٢ توسط کمیته ی فنی شنا را در ادامه ملاحظه می کنید.

• تعداد افراد اعزامی ازهراستان:
الف) سرپرست ١ نفر
ب) مربی ١ نفر
ج) ورزشکار ٧ نفر
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست و ورزشکار ٩ نفرخواهد بود.

• محل وزمان اجرای مسابقات:
رده ی سنی ١۴ و زیر ١۴ سال پسران (متولدین ١٣٧٨-١٣٨١)- ورود به اردو ٩٢.۰۶.١۴- شروع مسابقات ٩٢.۶.١۵- پایان مسابقات ٩٢.۶.١۶ – خروج از اردو٩٢.۶.١٧ ساعت ٩.٣۰.
رده ی سنی ١۴ و زیر ١۴ سال دختران (متولدین١٣٧٨-١٣٨١)- ورود به اردو ٩٢.۰۶.١٧- شروع مسابقات ٩٢.۶.١٨- پایان مسابقات ٩٢.۶.١٩ – خروج از اردو٩٢.۶.٢۰ ساعت ٩.٣۰.

• محل برگزاری و اسکان شناگران:
محل برگزاری: استخر آکواریومی آذرشهر- واقع در کیلومتر ٣۰ جاده تبریز به آذرشهر
محل اسکان: آذربایجان شرقی- مجتمع خوابگاه تربیت معلم- واقع در کیلومتر ٢۵ جاده تبریز به آذرشهر

• چگونگی برگزاری مسابقات:
١- مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.
٢- مسابقات صبح رأس ساعت ٩ و عصر رأس ساعت ١٧ آغاز خواهد شد.
٣- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با اهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.

• کنگره مسابقات:
رأس ساعت ٢١ روز قبل از مسابقات در محل اردو در بخش دختران و پسران انجام خواهد شد.

• دستورجلسه:
١- تلاوت قرآن کریم
٢- خیر مقدم
٣- انتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقات
۴- تعداد اعضای کمیته فنی۵ نفر بوده که ٣ نفر از طرف فدراسیون شنا و ٢ نفر از بین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواهد بود.

• مدارک مورد نیاز:
١-همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار واصل شناسنامه یکی از والدین (مادر یا پدر) و ارسال یک برگ کپی شناسنامه ورزشکار
تبصره: چنانچه برخی از ورزشکاران دارای شناسنامه عکس دار نیستند داشتن اصل شناسنامه به همراه گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار معتبر الزامی است.
٢- صورت اسامی تیمهای شرکت کننده که به تائید (مهروامضاء) اداره کل ورزش و جوانان و هیئت شنای استان رسیده است.
٣- دو قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات و فایل اسکن شده عکس اعضاء تیم در قالب لوح فشرده
۴- کارت بیمه پزشکی ورزشی (١٣٩٢)
۵- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ٢ برای مربیان در بخش بانوان و کارت مربیگری درجه ١ در بخش آقایان و ارسال کپی کارت مربیگری مربیان
۶-همراه داشتن کارت ملی وارسال کپی کارت ملی ورزشکار
٧- کلیه مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست حداکثر تا تاریخ ١۰/۶/٩٢ در بخش پسران و ١٢/۶/١٣٩٢ در بخش دختران به هیأت شنا استان آذربایجان شرقی به آدرس: تبریز- خیابان باغشمال- ساختمان اداری ورزش و جوانان- هیئت شنای استان- تلفکس: ۰۴١١۵۵۶۰۵۵۵ ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
* جهت هماهنگی و ارسال مدارک و کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگان هیأت شنا استان آذربایجان شرقی آقایان: محمدرضا فرج الهی (دبیر هیأت شنا استان- ۰٩١۴٣١۵٢۰۰١)و دکتر مسعود مهرجو (مسئول کمیته مسابقات هیأت شنا استان- ۰٩١۴١١۶۵١٣١) تماس حاصل نمائید.
* تذکرمهم:
شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

• امورمالی
١- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب و غیره….) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست توسط هیأت استان اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه (اسکان و غذا) در طول مسابقات به ازاء هر نفر مبلغ یک میلیون ریال (١.۰۰۰.۰۰۰ ریال) خواهد بود.
٢- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

• مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:
١- در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر استان میتواند در مسابقات شرکت کند.

٢- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.
٣- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.
۴- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات ساعت ١۶ همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.
۵- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدامی شود.
۶- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (٣۰۰,۰۰۰ ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.
٧- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ٣۰ دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ(۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.
٨- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت.
٩- ارسال یا فکس ارنج تیم حداکثر تا پایان وقت اداری و روز سه شنبه مورخ ١٢/۶/٩٢ در بخش پسران و روز چهارشنبه مورخ ١٣/۶/٩٢ در بخش دختران. پس از اتمام تاریخ های مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی دادهنمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.
تذکر مهم: ضمن ارسال مواد مسابقات شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماًباذکر نفرات (شناگر در هررده سنی، مربی، سرپرست و داور ) حداکثر تا تاریخ ١۰/۶/٩٢ (پسران) و ١٢/۶/٩٢ (دختران) ازطریق نمابر٨٨٨٢۰٧١۴ و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس (info@irsf.ir) ارسال نمائید، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاریخ فوق از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.

*برنامه مسابقات شنای قهرمانی کشور سال ١٣٩٢
صبح روز اول: ٢۰۰ متر آزاد، ١۰۰متر کرال پشت، ۵۰متر قورباغه، ٢۰۰متر پروانه
عصر روز اول: ۵۰متر آزاد، ٢۰۰متر کرال پشت، ١۰۰متر قورباغه، ١۰۰*۴ متر آزاد تیمی
صبح روز دوم: ١۰۰متر آزاد، ٢۰۰متر قورباغه، ٢۰۰متر مختلط انفرادی، ١۰۰متر پروانه
عصر روز دوم: ۵۰متر کرال پشت، ١۰۰متر مختلط انفرادی، ۵۰متر پروانه، ١۰۰*۴متر مختلط تیمی

image_printپرینت مطلب

آغاز سال نو مبارک باد

آغاز بهار طبیعت و تقارن با ماه مبارک رمضان و بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو آغاز سال ۱۴۰۳را به تمامی مردم ایران تبریک می‌گوید.