بانوان شناگر ٨ رکورد ملی و رده سنی را جابجا کردند/ حسین زاده دوبار رکورد ملی را شکست

مرحله اول مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور – جام خلیج فارس- با جابجایی ٨ رکود ملی و رده سنی همراه بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مرحله اول مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور طی روزهای ٢۴ و ٢۵ آذر ماه با شرکت ۵ تیم؛ ستارگان دلفین، هیات شنای تهران (الف)، فولاد مبارکه سپاهان، هیات شنای گیلان، هیات شنای تهران (ب) برگزار شد که کمیته فنی پس از بررسی رکوردهای بدست آمده جابجایی ٣ رکورد ملی، ٢ رکورد رده سنی ١۴-١٣ سال و ٣ رکورد رده سنی ١٧-١۵ سال کشور را تایید کرد.
در مرحله اول مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور زهرا حسین زاده نمینی از تیم هیئت شنای تهران (الف) درخشش ویژه ای داشت و موفق به جابجایی دو رکورد ملی و دو رکورد رده سنی ١۵ – ١٧ سال شد.

اسامی رکوردشکنان و مواد رقابتی مرحله اول مسابقات لیگ شنای بانوان باشگاههای کشور به شرح زیر است:

رکوردهای ملی:
*۵۰ متر پروانه: زهرا حسین زاده نمینی از تیم هیات شنای تهران (الف) با زمان ٣۰ ثانیه و ٨۰ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که متعلق به شیما عبد شنطیایی (با زمان ٨۰ ثانیه و ٨۵ صدم ثانیه– لیگ شنا اسفند ماه ١٣٨٩) بود را به میزان ۵ صدم ثانیه کاهش داد.

*١۰۰متر کرال پشت: سارینا اشتیاقی از تیم ستارگان دلفین با زمان ١دقیقه و ١١ ثانیه و ۴٧ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که متعلق به راحله محمد میرزایی ( با زمان ١ دقیقه و ١١ ثانیه و ۵١ صدم ثانیه- لیگ شنا آبان ماه ١٣٨٩) بود را به میزان ۴ صدم ثانیه بهبود بخشید.

*١۰۰ متر پروانه: زهرا حسین زاده نمینی از تیم هیات شنای تهران (الف) با زمان ١ دقیقه و ٨ ثانیه و ١ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که متعلق به خودش بود ( با زمان ١ دقیقه و ٨ ثانیه و ١٩ صدم ثانیه- لیگ شنا اسفند ماه ١٣٨٩) ١٨ صدم ثانیه کاهش داد.
رکورد های رده سنی ١۴-١٣ سال:

*١۰۰ متر آزاد: مائده طهماسبی از تیم ستارگان دلفین با زمان ١ دقیقه و ۴ ثانیه و ٩١ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را ( با زمان ١ دقیقه و ۵ ثانیه و ٢۴ صدم ثانیه- لیگ شنا اسفند ١٣٨٩) را که متعلق به خودش بود ٣٣ صدم ثانیه بهبود بخشید.

*٢۰۰ متر مختلط انفرادی: ارغوان تیموری از تیم ستارگان دلفین با زمان ٢ دقیقه و ۴١ ثانیه و ٩٨ صدم ثانیه
رکورد قبلی این ماده را ( ٢دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۶٣ صدم ثانیه- لیگ شنا آذر ١٣٨۵) که متعلق به پیمانه عمرو بود را ٣ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه کاهش داد.

* رکوردهای رده سنی ١٧-١۵ سال:
*۵۰ متر پروانه: زهرا حسین زاده نمینی از تیم هیات شنای تهران (الف) با زمان ٣۰ ثانیه و ٨۰ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که متعلق به شیما عبد شنطیایی ( با زمان ٣۰ ثانیه و ٨۵ صدم ثانیه– لیگ شنا اسفند ماه ١٣٨٩) بود را به میزان ۵ صدم ثانیه کاهش داد.

* ١۰۰متر کرال پشت: سارینا اشتیاقی از تیم ستارگان دلفین با زمان ١ دقیقه و ١١ ثانیه و ۴٧ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که متعلق به فرناز نیکو فرید ( با زمان ١ دقیقه و ١٢ ثانیه و ٨۴ صدم – مسابقات ملی مهر ماه ١٣٨۴) بود را به میزان ١ ثانیه و ٣٧ صدم ثانیه بهبود بخشید.

*١۰۰ متر پروانه: زهرا حسین زاده نمینی از تیم هیات شنای تهران (الف) با زمان ١ دقیقه و ٨ ثانیه و ١ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که متعلق به خودش بود ( با زمان ١ دقیقه و ٨١ ثانیه و ١٩ صدم ثانیه- لیگ شنا مهر ماه ١٣٨٩) را به میزان ١٨ صدم ثانیه کاهش داد.

گفتنی است تیم ستارگان دلفین با صدر نشینی مرحله اول مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور را به پایان برد.

image_printپرینت مطلب