بخشنامه مسابقات شیرجه قهرمانی کشور گروههای سنی d – e – f

بخشنامه مسابقات شیرجه قهرمانی کشور گروههای سنی دی – ای -اف ( ١١ و ١۰ سال، ٩ و ٨ سال و زیر ٧سال) اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ بخشنامه مسابقات شیرجه قهرمانی کشور گروههای سنی دی – ای -اف ( ١١ و ١۰ سال، ٩ و ٨ سال و زیر ٧سال) که از تاریخ ٢۶/٧/٩٢ لغایت ٢٩/٧/٩٢ در تهران استخر٣ گانه بین المللی ٩ دی برگزار خواهد شد به شرح ذیل اعلام میگردد. لذا مقتضی است با در نظر گرفتن مفاد آن دستور فرمایید نسبت به انتخاب، اعلام آمادگی و اعزام تیم های استان به مسابقات مذکور اقدام لازم را معمول دارند.

 مقررات کلی:
١- حداکثر نفرات شرکت کننده در هر استان در هرگروه سنی ٣ نفر جمعا ٩ نفر ورزشکار خواهد بود.
٢- در هر رشته از هر استان ٣ نفر می تواند شرکت نماید که امتیاز ٢ نفر برتر برای انفرادی و تیمی محاسبه خواهد شد.
٣- در مجموع از هر استان حداکثر ٩ شیرجه رو + ١مربی در هر رده سنی + یک سرپرست و ١ داور جمعاً ١٢ نفر
می تواند شرکت نمایند.
۴- هر شیرجه رو فقط حق شرکت در گروه سنی خود را دارد ( نه بالاتر و نه پایین تر )
۵- برای اجرای دقیق مقررات و پرهیز از هرگونه تبعیض، بی قانونی و اعتراض سایر تیم ها، رعایت مفاد بخشنامه برای تمامی استانها الزامی است بنابراین سرپرست و مربی تیم با مطالعه مفاد بخشنامه به قوانین فنی مسابقات نسبت به انتخاب شیرجه رو و اعزام تیم اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت رعایت دقیق مفاد این دستورالعمل به عهده سرپرست و مربی استان شرکت کننده می باشد.
۶- سرپرستان تیم ها مسئول کنترل مدارک ورزشکاران تیم مربوطه و مسئول امور انضباطی و اخلاقی ورزشکاران و رعایت مقررات اردویی ومسابقات می باشند.
٧- کنگره مسابقات در ساعت ١٢ روز شنبه ٢٧ مهر ماه در محل دفتر اردو تشکیل میگردد و به منظور نظارت بر حسن برگزاری مسابقات کمیته های زیر انتخاب می گردد.
١- کمیته اجرایی. ٢- کمیته انضباطی.
٨- مهم: جدول اسامی ورزشکاران بهمراه مشخصات شناسنامه ای (نام ونام خانوادگی،شماره شناسنامه، کد ملی و تاریخ کامل تولد ) رده سنی، لیست اسامی مربی و سرپرست تیم که تماما به مهر اداره کل تربیت بدنی هیئت شنای استان رسیده باشد و در هنگام ورود باید به سرپرست مسابقات ارائه شود.
٩- بعد از پذیرش اولیه توسط سرپرست اردو، تایید مدارک شرکت کنندگان توسط کمیته مربوطه انجام خواهد شد. بدیهی است چنانچه مدارک فرد یا افرادی تایید نگردد از شرکت در مسابقه محروم خواهد شد.
١۰- همراه داشتن اصل شناسنامه به همراه گواهی تحصیلی عکسدار ممهور به مهر مدرسه که به تایید آموزش و پرورش شهر یا منطقه رسیده باشد الزامی است.
١١- داشتن کارت بیمه ورزشی برای کل اعضاء تیمهای شرکت کننده الزامی است. ( ورزشکار، مربی، سرپرست )
١٢- سرپرست کل ومسئول برگزاری مسابقات آقای امید حدیقی می باشد.
١٣- مسئولین فنی و هیئت داوران توسط سرپرست فنی منصوب می گردد.
١۴- بدلیل ضیق وقت و مسائل فنی کلیه برگه های شیرجه تمام شرکت کنندگان در تمام رشته های مسابقه
می باید در صبح روز اول مسابقات ٢٧/٧/٩٢ به سرپرست کل مسابقات تحویل گردد.
١۵- تغییر در لیست حرکات ورزشکاران تنها تا ٢۴ ساعت قبل از مسابقه قابل اجرا می باشد.
١۶- اعلام آمادگی شرکت در مسابقات با ذکر تعداد نفرات ولیست کامل بهمراه مشخصات کامل شناسنامه ای تیم حداکثر تا تاریخ ١۰/٧/٩٢ طبق جدول شماره ١ پیوست این بخشنامه جهت تامین خوابگاه و برنامه ریزی مسابقات بایستی توسط هیئت استان از طریق پست یا نمابر به فدراسیون شنا ارسال گردد.
١٧- مسابقات راس ساعت مقرر در جدول زمانبندی مسابقات برگزار خواهد شد تاخیر و عدم حضور به موقع به منزله انصراف از مسابقه محسوب می گردد.

 امور مالی:
– هزینه اعزام، اقامت و غذای شرکت کنندگان از سوی هیئت استان شرکت کننده تامین و پرداخت خواهد شد.
– هزینه اسکان، غذا ( صبحانه، نهار، شام ) برای هر نفر هر روز ۰۰۰/٣۵۰ ریال ( سیصد و پنجاه هزار ریال ) میباشد.

 مقررات سنی:
١- در گروه d تنها متولدین سالهای ١٣٨١ و ١٣٨٢ میتوانند حضور داشته باشند. ( زیر ١١ سال )
٢- در گروه e تنها متولدین سالهای ١٣٨٣ و ١٣٨۴ حائز شرایط حضور هستند. ( زیر ٩ سال )
٣- در گروه f تنها متولدین سالهای ١٣٨۵ و به بالا حق شرکت خواهند داشت. ( زیر ٧ سال )

 قوانین مسابقات:
١- در هر گروه سنی ١ نفر به عنوان قهرمان قهرمانان انتخاب خواهد شد. قهرمان قهرمانان در هر رده سنی بر اساس کسب تمام مدالهای طلا و قهرمانی در تمام رشته های همان رده سنی انتخاب خواهد شد.
٢- مسابقات طبق جدول حرکات مصوب در کمیته فنی برگزار خواهد شد و ورزشکاران موظف به اجرای تمام حرکات پیش بینی شده می باشند، لذا انجام حرکت پرش صاف ( یا هر حرکت دیگر ) بجای حرکات اصلی نشانگر عدم توانایی اجرای حرکات بوده و به منزله حذف ورزشکار از آن مسابقه خواهد بود.
٣- محاسبه امتیازات تیمی بر اساس مقامی که ٢ شیرجه رونده اول هر تیم کسب نموده و بر مبنای جدول امتیازات fina خواهد بود. ( ١-٢-٣-۴-۵-۶-٨-١۰-١٢-١۴-١۶-١٨ )

 حرکات مسابقات:
حرکات تمام ردها در جدول شماره ٢ پیوست بخشنامه بوده و قبلا نیزبه هیئتهای شنای استان سراسر کشور ارسال گردیده است.
تذکر: به علت کمبود وقت، تمام برگه های شیرجه ورزشکاران هنگام ورود تیمها (صبح روز شنبه ٢٧/٧/٩٢ ) از سرپرست تیمها دریافت خواهد شد و تاخیر در ارائه برگه شیرجه به منزله انصراف از مسابقه خواهد بود. ( برگه شیرجه ضمیمه می باشد).

 جوائز مسابقات:
١- نفرات اول، دوم و سوم هررشته در هر گروه سنی به دریافت حکم و مدال نائل میگردند.
٢- در هر گروه سنی ١ نفر به عنوان قهرمان قهرمانان شناخته شده و به دریافت مدال نائل میگردد.
٣- مجموع رده های سنی( f- e- d ) شرکت کننده در مسابقات رده سنی نونهالان محسوب شده و تیمهای اول، دوم و سوم به دریافت یک کاپ قهرمانی نونهالان نائل میگردند.

 تاریخ برگزاری:
١- ورود تیم ها بعد از ظهر روز جمعه ٢۶/٧/١٣٩٢
٢- تمرین تیم ها، عصرروز جمعه ٢۶/٧/١٣٩٢
٣- تمرین تیما، صبح روز شنبه ٢٧/٧/١٣٩٢
۴- مسابقه تخته ٣ متررده سنی d وسکوی رده سنی f عصرروز شنبه ٢٧/٧/١٣٩٢
۵- مسابقات تخته ١متر تمام رده های سنی روز یک شنبه ٢٨/٧/١٣٩٢
۶- مسابقات سکو رده سنی e-f صبح روز دو شنبه ٢٩/٧/١٣٩٢
٧- خروج تیم ها بعد از ظهر روز دوشنبه ٢٩/٧/١٣٩٢

محسن رضوانی
سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

image_printپرینت مطلب