برخورد قانونی با مدارس شنا بدون مجوز

فدراسیون شنا ایران با صدور بخشنامه ای از برخورد قانونی با استخرهایی که فاقد مجوز تأسیس مدارس شنا از این فدراسیون باشند خبر داد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ فدراسیون شنا با توجه به لزوم توسعه همه جانبه رشته ورزشی پایه و پرمدال شنا و همچنین جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از طریق مدارس شنا از تاریخ صدور این بخشنامه از استخرهایی که فاقد مجوز تأسیس مدارس شنا از سوی این فدراسیون باشند، براساس ضوابط وزارت ورزش و جوانان برخورد قانونی صورت می پذیرد.
(فایل تصویری این بخشنامه که دارای مهر فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو است در بخش عکس سایت تحت عنوان “دستورالعمل تأسیس واداره مدارس شنا” قابل دسترسی است)

متن این بخشنامه به شرح زیر است:
* (آئین نامه) دستورالعمل تأسیس و اداره مدارس شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون
مقدمه:
هدف اساسی از تعلیم و تربیت، اعتلای نیازهای مادی و معنوی و دستیابی به توسعه ابعاد وجودی آدمی است. دستیابی به این امر مهم می بایست در تمامی امور تربیتی اعم از جسمانی، ذهنی و روانی شکل پذیرد.
شنا بعنوان یک ورزش پایه که بر دیگر رشته های ورزشی نیز اثرگذار است مورد تأئید و تأکید همگان به ویژه متخصصان علوم ورزشی و پزشکی می باشد،‌ علیهذا شنا نه فقط یک ورزش اثرگذار بر سلامتی عموم مردم مورد توجه قرار دارد بلکه در زمینه تضمین حفظ جان انسانها در برابر خطرات ناشی از آب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از آنجا که یادگیری و کسب مهارتهای شنا بصورت اکتسابی بوده و از سنین پایین نیز موجبات اثرپذیری بیشتری خواهد داشت، لذا زمینه آموزش پذیری و فراگیری مهارتهای شنا بمنظور تأمین حفظ جان و در سطوح عالیه آن در راستای ارتقای سلامتی، شادابی و نشاط و همچنین جهت نیل به اهداف تخصصی و کسب جایگاههای قهرمانی بسیار حایز اهمیت خواهد بود که می بایست در این خصوص برنامه ریزی و سازماندهی در سطح ملی صورت پذیرد.
تأسیس و بهره برداری از مراکز آموزش مهارتهای شنا تحت عنوان مدارس شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون می تواند در رسیدن به اهداف فوق الذکر کمک شایانی نموده و بغیر از ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی موجبات افزایش زمینه های اوقات فراغت و غنی سازی تفریحی در جامعه را همراستا با کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ناشی از خفگی در آب را شاهد گردیم، ضمن آنکه اهداف جامع طرح توسعه شنا را در ابعاد همگانی، تفریحی و قهرمانی نیز تأمین خواهد کرد.

ماده۱- تعریف
مدرسه شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون موسسه ای آموزشی، فرهنگی و ورزشی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که بصورت مشارکت سازمان یافته بخش خصوصی، دولتی و تعاونی جهت توسعه و ارتقای جایگاه ورزش شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون بصورت مستقیم و دیگر ورزشها بصورت غیرمستقیم در دو بخش آقایان و بانوان با رعایت آموزشهای رسمی علمی و مهارتی زیرنظر هیأتهای شنای استانها و با نظارت عالیه و مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعمل های فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری اسلامی ایران تأسیس و پروانه بهره برداری دریافت می نماید، اطلاق می شود.

ماده۲- اهداف
۲-۱- توسعه کمی و کیفی ورزش شنا، شیرجه،‌ واترپلو و شنای موزون (در دو بخش بانوان و آقایان)
۲-۲- ترویج آموزش های رسمی،‌صحیح، علمی و مهارتی ورزش شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون
۲-۳- فراهم نمودن شرایط اشتغال نیروهای متخصص و تحصیل کرده تربیت بدنی، علوم ورزشی، مربیان و کارشناسان شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری اسلامی ایران
۲-۴- شناسایی نخبگان و استعدادهای ورزشی شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون
۲-۵- فراهم ساختن زمینه های مناسب برای رشد و تعالی نخبگان ورزشی
۲-۶- فراهم ساختن زمینه های مناسب برای کاهش حوادث ناشی از عدم آشنایی با مهارتهای شنا در آب
۲-۷- فراهم ساختن زمینه های مناسب برای توسعه ابعاد قهرمانی و حرفه ای در ورزش شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون

ماده۳- کمیسیون تأسیس و اداره امور مدارس شنا:
به منظور بسط و توسعه مشارکت مردم و دستگاههای دولتی و غیردولتی تحت عنوان افراد حقیقی و حقوقی در راستای حمایت از
سرمایه گذاری در ایجاد و تأسیس استخرهای مناسب و استاندارد بمنظور تأسیس و اداره مدارس شنا، شیرجه،‌ واترپلو و شنای موزون در دو بخش بانوان و آقایان، کمیسیون امور مدارس شنا ذیل فدراسیون شنا با شرایط زیر تشکیل گردید.
۳-۱- ترکیب اعضای کمیسیون امور مدارس شنا، شیرجه،‌ واترپلو و شنای موزون فدراسیون شنا
– رئیس فدراسیون (بعنوان رئیس کمیسیون)
– دبیر فدراسیون
– مسئولین کمیته های فنی شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون
۳-۲- وظایف و اختیارات کمیسیون
– تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت صدور مجوز پروانه مدارس شنا در چارچوب سیاستهای فدراسیون
– تأئید صلاحیت عمومی و تخصصی (فنی) متقاضیان (موسسین و مدیران فنی) تأسیس مدارس شنا از طریق تحقیق و بررسی و استعلام از مراجع قانونی ذیربط
– صدور مجوز پروانه تأسیس و بهره برداری مدارس شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون
– نظارت بر عملکرد مدارس شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون و کمیته های امور مدارس هیأتهای شنای استانها
– تعیین تعرفه و شهریه مدارس شنا،‌ شیرجه،‌ واترپلو و شنای موزون
– تدوین آئین نامه انضباطی و نحوه ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدارس شنا
تبصره ۱: کلیه مصوبات کمیسیون تأسیس و اداره امور مدارس پس از تصویب ریاست فدراسیون قابل اجراء است.
تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات کمیسیون جهت استحضار و مساعدت به وزارت ورزش و جوانان و در استانها به اداره کل ورزش و جوانان ارجاع می گردد.
تبصره ۳: در صورت اعتراض متقاضیان به آئین نامه ها موضوع به فدراسیون ارجاع می گردد.
تبصره ۴: حداکثر تعداد صدور مجوز پروانه مدارس در ابتدای هر سال توسط کمیسیون امور مدارس شنا با توجه به شاخصهای: جامعه سنی، تعداد استخر، میزان تقاضا در استان تعیین می گردد که تأئید نهایی یا کمیسیون عالیه در فدراسیون شنا می باشد.
تبصره ۵:هزینه صدور مجوز مدارس شنا براساس آئین نامه مالی که به تأئید هیأت رئیسه فدراسیون رسیده باشد قابل دریافت می باشد.

ماده۴- شرایط احراز مؤسس مدارس شنا
۴-۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۴-۲- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت
۴-۳- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۴-۴- نداشتن سوء پیشینه کیفری از مراجع رسمی
۴-۵- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم یا معادل آن
۴-۶- دارا بودن حداقل سی سال سن تمام
۴-۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر (گواهی عدم اعتیاد از مراجع رسمی)
تبصره ۱: در صورتی که موسس یا موسسان شخص یا اشخاصی حقوقی باشند فرد یا افرادی که به عنوان نماینده ایشان معرفی گردیده باید دارای شرایط فوق الذکر در این ماده باشند.

ماده۵- وظایف موسس مدارس شنا
۵-۱- اخذ مجوز رسمی تأسیس مدارس شنا (پروانه بهره برداری) به فدراسیون شنا یا هیأتهای شنای استانها
۵-۲- تضمین منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه های مدرسه شنا حداقل برای مدت یکسال
۵-۳- تأمین فضا و امکانات استاندارد مدرسه اعم از استخر و تجهیزات رفاهی و کمک آموزشی
تبصره ۱: فضای آموزشی موردنیاز و همچنین استخر شنا چنانچه در مالکیت موسس نباشد می تواند بصورت اجاره ای در اختیار مدرسه قرار گیرد.
۵-۴- تأمین نیروهای متخصص فنی در دو بخش بانوان و آقایان اعم از مربیان رسمی، مشاور،‌ پزشک، خدمات، تأسیسات، بهداشت و … طبق ضوابط و مقررات آئین نامه مذکور
۵-۵- پیشنهاد دو نفر واجد شرایط احراز مدیریت داخلی مدرسه در دو بخش بانوان و آقایان
تبصره ۲: تنها مرجع صدور پروانه تأسیس مدارس شنا در گروههای سنی در کشور فدراسیون شنا است.
۵-۶- عدم واگذاری مجوز صدور تأسیس و بهره برداری مدرسه شنا به غیر
۵-۷- تضمین شعائر اسلامی و رعایت اصول اخلاقی و فرهنگی در اداره امور مدرسه شنا
۵-۸- نظارت بر عملکرد اجرایی پرسنل مدرسه شنا
۵-۹- تهیه و ارائه لوگو، مهر و نام مناسب و معتبر جهت ثبت عنوان مدرسه
۵-۱۰- مجوز صادره بنام موسس ثبت شده و در کلانشهرها حداکثر ۳ شعبه و در شهرهای غیرکلانشهر فقط دارای یک شعبه با یک نام خواهد داشت.
تبصره ۳: کلیه مسئولیت های مدرسه بر عهده موسس آن خواهد بود.

ماده ۶- شرایط احراز مدیریت فنی مدرسه شنا
۶-۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۶-۲- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام
۶-۳- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۶-۴- نداشتن سوء پیشینه کیفری از مراجع رسمی
۶-۵- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از مراجع رسمی
۶-۶- دارای سلامت روانی و جسمانی متناسب با انجام وظیفه مربوطه
۶-۷- دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (ترجیحاً تربیت بدنی یا مدیریت)
۶-۸- دارای حداقل ۳ سال سابقه فعالیت در امور ورزشی
۶-۹- دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت
۶-۱۰- داشتن حداقل مدرک مربیگری درجه ۱ شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون از فدراسیون شنا
تبصره ۱: اعضاء تیم ملی بزرگسالان در مسابقات بین المللی رسمی از بندهای ۶-۸، ۶-۹ و ۶-۱۱ معاف می باشند.
تبصره ۲: با توجه به ویژگی های خاص تیم های ملی شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون بانوان، در صورت دارا بودن مقام های اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور رده سنی بزرگسالان از مدرک دانشگاهی معاف خواهند بود.

ماده ۷- شرح وظایف مدیران (مدیره/مدیر) فنی مدرسه شنا:
۷-۱- برنامه ریزی و سازماندهی آموزشی و تمرینی
۷-۲- حفظ سلامت و شادابی نوآموزان با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی (صدور کارت بیمه ورزشی و بیمه مسئولیت مدنی در قبال حوادث)
۷-۳- نظارت بر عملکرد اجرایی مربیان سطوح مختلف مدرسه
۷-۴- رعایت دقیق شعائر اسلامی و اخلاقیات در انجام امور محوله مدرسه
۷-۵- رعایت عدم استفاده از دوربین های مدار بسته و تلفن همراه در زمان استفاده بانوان
۷-۶- نصب پروانه تأسیس مدارس شنا (تأئید صلاحیت مدیریت فنی) در محل دید عموم
۷-۷- بکارگیری از مربیان مجرب دارای کارت رسمی مربیگری از فدراسیون شنا با رعایت حضور در دوره های بازآموزی
۷-۸- رعایت دقیق آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به مدارس شنا (ابلاغی از فدراسیون شنا)
۷-۹- ارائه گزارشات ماهانه و فصلی از عملکرد مؤسسه به هیأت شنای استان (فدراسیون شنا)

ماده ۸- امکانات و تسهیلات موردنیاز برای صدور مجوز مدارس شنا:
۸-۱- دارا بودن استخر روباز یا سرپوشیده به صورت اجاره و یا مالکیت به ابعاد حداقل ۱۰×۲۰ متر مربع جهت آموزش و ۱۰×۲۵ جهت تمرین حداقل ۳ جلسه ۵/۱ ساعته در هفته
۸-۲- دارا بودن تأئیدیه پروانه بهداشتی استخر از مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی (مراجع ذی صلاح)
۸-۳- دارا بودن امکانات استاندارد تصفیه و سیستم ضد عفونی کنندگی آب (کلرزنی)
۸-۴- دارای پروانه بهره برداری (استخر) توسط وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزش و جوانان استانها
تبصره ۱: پس از پایان مدت اجاره و یا فسخ قرارداد به هر نحو ممکن، مجوز صادر شده ابطال می شود. بدیهی است مالک استخر در زمان اجاره به فرد دیگر ملزم به اخذ مجوز از مراجع ذیربط می باشد.
۸-۵- دارا بودن فضای آموزشی با حداقل ابعاد ۴×۳ متر مربع جهت برگزاری کلاسهای تئوری، نمایش فیلم و امور فرهنگی و اقامه نماز
تبصره ۲: درج تبلیغات و آگهی می بایست براساس واقعیت های مدرسه صورت پذیرد.
۸-۶- دفتر کار مناسب ثابت و جهت انجام امور ثبت نام و مدیریت مدرسه شنا
۸-۷- رختکن، سیستم بهداشتی (چاله کار، دستشویی و دوش) مناسب
۸-۸- دارا بودن خط تلفن ثابت در اختیار مدرسه شنا (مجزا از استخر)
۸-۹- در پایان هر ترم آموزشی بر طبق قبولی در آزمونهای علمی و مهارتهای رشته های مدرسه شنا به نوآموزان گواهی نامه پایان دوره اعطاء می گردد، بدیهی است این گواهی نامه از طریق فدراسیون شنا صادر و در اختیار مدیران مدارس شنا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۳: ارائه فیلم و جزوات و یا نمایش فیلم های شنا توسط مدرسه شنا بایستی با رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی صورت پذیرد.

ماده ۹- ساختار و تشکیلات مدارس شنا:
۹-۱- موسس مدرسه: به فردی گفته می شود که شرایط مطروحه در ماده ۴ را دارا بوده و بعنوان مسئول و پاسخگوی اصلی مدرسه، صدور مجوز پروانه تأسیس مدرسه تحت نام او ثبت گردیده است.
۹-۲- مدیر مدرسه: به فردی گفته (اعم از خانم یا آقا) گفته می شود که دارای شرایط مطروحه در ماده ۶ آئین نامه را دارا بوده و مسئولیت نظارت و هماهنگی اداره امور فنی و اجرایی مدرسه را بر عهده دارد.
۹-۳- سرمربی مدرسه: به فردی گفته می شود که حداقل دارای کارت (مدرک) مربیگری درجه ۱ در یکی از
رشته های ذیل فدراسیون شنا با حداقل ۵ سال سابقه فعال و مفید داشته باشد و مسئولیت فنی مدرسه در زمینه برنامه ریزی آموزشی و تمرینی، انتخاب مربیان نخبه و نظارت بر کار مربیان را زیر نظر مدیریت فنی مدرسه بر عهده دارد.
۹-۴- مربی: به فردی گفته می شود که حداقل دارای کارت مربیگری درجه ۳ بوده و مسئولیت آموزش و تمرین ورزشکاران (نوآموزان) را بر عهده دارد و زیر نظر سرمربی مدرسه انجام وظیفه می نماید و مربی تمرینی به فردی گفته می شود که حداقل دارای کارت مربیگری درجه ۲ بوده و مسئولیت تمرین ورزشکاران را زیر نظر سرمربی بر عهده دارد.
۹-۵- انجمن اولیاء و مربیان: این انجمن به منظور ایجاد زمینه های مشارکت بین اولیاء و حمایت های مالی و معنوی از نوآموزان و مربیان تشکیل می شود.
۹-۶- مسئول امور مالی: فردی است که مسئولیت امور مالی مدرسه را بر عهده داشته و زیرنظر مدیریت مدرسه انجام وظیفه می نماید.
۹-۷- مسئول تدارکات: به فردی اطلاق می گردد که کلیه امور مربوط به حمایت و پشتیبانی از نوآموزان و مربیان را در استخر بعهده دارد.
۹-۸- مشاور پزشکی: به فردی اطلاق می گردد که دارای مدرک پزشکی بوده و حداقل یکبار در ماه جهت انجام معاینات بالینی از نوآموزان با هماهنگی با مدیریت و سرمربی مدرسه پرونده پزشکی نوآموزان را تکمیل و در راستای سلامت جسمانی آنها اقدام نماید.
۹-۹- مشاور روانشناسی: به فردی اطلاق می گردد که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناس ارشد روانشناسی بوده و حداقل یکبار در ماه جهت انجام مصاحبه با نوآموزان با هماهنگی با مدیریت و سرمربی مدرسه پرونده روانشناسی و روانپزشکی نوآموزان را تکمیل و در راستای سلامت جسمانی آنها اقدام نماید.

ماده ۱۰- وظایف مدارس شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون:
۱۰-۱- مهیا نمودن زمینه و شرایط در حد استاندارد برای جذب نوآموزان گروههای سنی ۶ الی ۱۴ سال در اولویت فراگیری شنا
۱۰-۲- انجام تبلیغات و اطلاع رسانی (برحسب واقعیت) جهت خانواده های ساکن محلات اطراف مدرسه شنا
۱۰-۳- بکارگیری از نیروهای متعهد و دلسوز بعنوان کادر پرسنلی مدرسه با رعایت در نظر گرفتن تخصص و صلاحیت های مورد لزوم برای ارائه خدمت به کودکان و نوجوانان
۱۰-۴- برنامه ریزی آموزشی و تمرینی مهارتهای صحیح رشته های ذیل مدرسه
۱۰-۵- انجام جلسات با اولیاء نوآموزان و تشکیل کمیته اولیاء و مربیان بمنظور مشارکت بیشتر خانواده ها در ارتقای وضعیت مدرسه
۱۰-۶- حمایت و پشتیبانی از مربیان دلسوز و متعهد با ایجاد بسته های انگیزشی و تشویقی جهت حفظ حضور ایشان در مدرسه
۱۰-۷- هماهنگی در راستای آموزشهای ضمن خدمت و ارتقای علمی و مهارتی مربیان مدرسه با مراکز ذی صلاح
۱۰-۸- هماهنگی و ارتباط مستمر با کمیته امور مدارس شنا هیأتها و یا فدراسیون جهت اطلاع از آئین نامه ها و مقررات و تسهیلات جدید
۱۰-۹- تشکیل تیم های منتخب گروههای سنی مدرسه
۱۰-۱۰- شرکت در مسابقات گروههای سنی مدارس شنای استان یا کشور
۱۰-۱۱- کشف نخبگان و استعدادهای ورزشی و معرفی آنها به هیأتهای استانها و فدراسیون شنا
۱۰-۱۲- انجام فعالیتهای اقتصادی سالم و مطابق شرع و قوانین جهت تأمین نیازهای مالی مدرسه
۱۰-۱۳- حمایت طلبی از تیم های باشگاهی حاضر در مسابقات لیگ فدراسیون شنا

ماده ۱۱- انواع مدارس شنا، شیرجه،‌ واترپلو و شنای موزون:
۱۱-۱- مدارس شنا، مشمول این آئین نامه به سه نوع (درجه یا نشان یا سطح) دو، یک و ممتاز بشرح تعاریف ذیل تفکیک می شوند:
الف) مدارس درجه ۲: مدارسی که دارای حداقل امکانات و تسهیلات مندرج در ماده ۸ این آئین نامه را دارا می باشد و از نوآموزان در یک گروه سنی یا حداکثر دو رده سنی در یک بخش بانوان یا آقایان فعالیت دارد.
ب) مدارس درجه یک: مدارسی که ضمن داشتن امکانات و تسهیلات مدارس درجه۲، امکانات زیر را نیز دارا هستند:
۱- سرویس ایاب و ذهاب جمعی نوآموزان ۲- بکارگیری از مشاورین پزشکی و روانشناسی ورزشی
۳- نمایش ماهانه فیلم های آموزشی ۴- داشتن تیم و حضور در مسابقات استانی و کشوری
۵- ابعاد استخر حداقل ۵/۱۲×۲۵
ج) مدارس درجه ممتاز: مدارسی که ضمن داشتن امکانات و تسهیلات مدارس درجه یک، امکانات زیر را دارا هستند:
۱- بوفه ۲- استفاده از مربیان درجه ۲ و ۱ در دوره های آموزشی با ازای هر ۲۰ نفر نوآموز یک مربی
۳- فضای آموزشی دارای وسایل سمعی و بصری مناسب ۴- فضای نمازخانه ۵- توزیع جزوات و بسته های آموزشی ۶- تهیه فیلم از نوآموزان در طی مراحل مختلف آموزشی و تمرینی (روند آموزشی)
۷- توزیع بسته ورزشی (ساک و البسه حامی آرم مدرسه شنا) ۸- ابعاد استخر حداقل ۱۵×۳۳
تبصره ۱: نحوه ارزشیابی مدارس شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون براساس آئین نامه نحوه امتیازدهی و ارزیابی مدارس شنا تعیین میگردد.
۱۱-۲- مدارس شنا، شیرجه،‌ واترپلو و شنای موزون مشمول این آئین نامه به دو نوع مدرسه فصلی و دائمی (سالانه) بشرح تعاریف ذیل تفکیک می گردد.
الف) مدارس فصلی: مدارسی که در استخرهای روباز و یا استخرهای سرپوشیده مهدکودک ها که حداکثر ۳ ماه از سال را به آموزش نوآموزان اختصاص دهند.
ب) مدارس سالانه (دائمی): مدارسی که در استخرهای سرپوشیده که بطور مستمر نوآموز جذب کرده و در طول سال حداقل ۹ ماه به آموزش نوآموزان اختصاص می دهند.
تبصره ۲: صدور مجوز مدرسه شنا، شیرجه،‌ واترپلو و شنای موزون برای یک سال از سوی فدراسیون شنا،‌ به منزله اعتبار دائمی آن نخواهد بود. لذا معافیت مدارس شنا در هر سال جدید منوط به تمدید مجوز، مطابق آخرین آئین نامه و مصوبات خواهد بود.
تبصره ۳: دریافت هر گونه شهریه برحسب نوع مدرسه و درجه آن تعیین گردیده که مدارس ملزم به رعایت تعرفه های ابلاغی از فدراسیون شنا خواهند بود.

ماده ۱۲- نحوه عضوگیری در مدرسه:
۱۲-۱- ثبت نام از نوآموز در مدرسه بر حسب تعیین رده سنی با رویت اصل شناسنامه و تعیین سطح عملی و مهارتی نوآموز در رشته مذکور خواهد بود.
تبصره ۱: در صورت امکان هر نوآموز با همسالانش طبقه بندی گردد در صورتی که نوآموزی از نظر جثه و قد با دیگر نوآموزان هم سال خود و یا با توجه به ارتفاع و عمق استخر آموزشی هم خوانی و متناسب نبود و بایستی شرایط منطبق با قد و جثه نوآموز تعمیم گردد.
۱۲-۲- ثبت نام از نوآموزان با حضور والدین و ارائه رضایت کتبی ایشان طی تکمیل فرم ثبت نام بایستی صورت پذیرد. بدیهی است در هنگام ثبت نام بروشور اهداف و فرآیند اجرایی مدرسه جهت اطلاع به والدین توزیع خواهد شد که ایشان با روند و نحوه کار و سیاست مدرسه آشنا شده و در این خصوص مشارکت فعال داشته باشند.
۱۲-۳- دریافت شهریه از نوآموزان برحسب تعرفه های ابلاغی در سال جاری فدراسیون شنا و نوع و درجه مدرسه بایستی صورت پذیرد. دریافت هرگونه شهریه مازاد بر نرخ های تعیین شده به بهانه های مختلف و یا با تعهد به فراهم نمودن شرایط ویژه برای نوآموز ممنوع است.
تبصره ۲: مسئولیت حسن رعایت پذیرش و پاسخگوئی بعهده مدیریت فنی مدرسه شنا می باشد و قابل افزایش و توجیه و تفسیر
نمی باشد. ضمن آنکه مدیران فنی مدارس شنا بایستی کلیه اصول تربیتی، بهداشتی و ایمنی کلیه نوآموزان را به طور جدی مورد توجه قرار دهند.

ماده ۱۳- الزامات قانونی و موارد انضباطی:
۱۳-۱- ملاک عملکرد مدارس شنا، شیرجه ، واترپلو و شنای موزون آئین نامه تأسیس و ادراه امور مدارس شنا فدراسیون شنا می باشد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.
۱۳-۲- رعایت دقیقی بخشنامه های ارسالی از طریق فدراسیون شنا به هیأت های شنای استان و مدارس شنا الزامی است.
۱۳-۳- مدارس شنا غیرقابل انتقال بوده و موسس یا موسسین مدارس متعهد گردیدند که نه به شکل قانونی و نه صوری و ظاهری حق واگذاری یا انتقال به غیر حتی بستگان نسبی را ندارند.
۱۳-۴- موسس متعهد می گردد بدون اطلاع و هماهنگی قبلی با کمیسیون امور مدارس فدراسیون و یا هیأت های شنای در استان ها مدیران فنی مدارس را جابجا یا عزل و نصب ننمایند.
۱۳-۵- موسس متعهد می گردد که رعایت دقیق شئونات اسلامی و اخلاقی را در کلیه امور اجرایی و تبلیغاتی مدرسه را بنماید.
۱۳-۶- موسس متعهد می گردد برای حفظ اعتبار معنوی و سلامتی نوآموزان به ویژه در قبال موراد نیروزا ممنوع (داروهای دوپینگی محرک و غیرمجاز) اعم از توزیع، ترویج، فروش و استعمال در محیط مدرسه دقت نظر ویژه و نظارت دقیق داشته باشد و در صورت مشاهده و اطلاع با افراد خاطی به شدت برخورد و مراتب را به فدراسیون شنا و در استان ها به هیأت شنا سریعاً اطلاع نماید.
۱۳-۷- موسس متعهد می گردد با هماهنگی به عمل آمده با مدیریت فنی بانوان نسبت به عدم استفاده از دوربین های مداربسته در محیط داخلی استخر و دیگر واحدها و همچنین ورود هر گونه دوربین، تلفن همراه، لب تاب، نت بوک، تب لت و امثالهم جداً ممانعت نماید و بدیهی است در صورت بروز شکایت و تعیین مغایر آن پاسخگو به مراجع ذیصلاح باشد.
۱۳-۸- موسس متعهد می گردد فعالیت غیرورزشی را در محیط مدرسه شنا ایجاد نماید بدیهی است در فضای اختصاصی مشمول صدور مجوز مدرسه در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرورزشی موجب ابطال پروانه تأسیس مدرسه شنا خواهد بود.
۱۳-۹- موسس متعهد می گردد زمینه و شرایط فعالیت مدرسه شنا را حداقل به مدت یک سال از نظر تأمین منابع مالی، جذب پرسنل و پرداخت حق الزحمه ایشان، امکانات آموزشی، فضای مناسب بهداشتی، امکانات ایمنی و رفاهی را فراهم نماید.
۱۳-۱۰- موسس متعهد می گردد الزامات قانونی مربوط به بیمه مسئولیت مدنی در قبال حوادث مربوط به مربیان و مدیران فنی مدرسه، بیمه نوآموزان (دارا بودن کارت بیمه ورزشی مربیان و نوآموزان) و مربیان، رعایت قرارداد با پرسنل با رعایت ضوابط قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی، نصب جعبه کمک های اولیه و تجهیز هفتگی آن، نصب کپسول اکسیژن و تجهیز ماهانه آن، نصب پروانه تأیید بهداشت استخر صادره از مراکز بهداشتی ذیصلاح، پروانه بهداشت بوفه صادره از مراکز بهداشتی ذیصلاح، کارت سلامت فردی پرسنل صادره از مراکز بهداشتی ذیصلاح و دیگر موارد تعیین شده در آئین نامه تأسیس و اداره مدارس شنا را تهیه و در محل دید عموم قرار نماید.
۱۳-۱۱- موسس متعهد می گردد در صورت عدم تأیید صلاحیت فنی مدیران فنی بانوان و آقایان ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی و پیشنهاد و نفر جایگزین با ظرایط احراز در آئین نامه اقدام نماید.
۱۳-۱۲- موسس متعهد می گردد که کادر فنی مدرسه شنا را قبل از ثبت نام در محل ثبت نام به اطلاع عموم برساند.
۱۳-۱۳- موسس متعهد می گردد از مجوز پروانه تأسیس دریافتی فقط در آدرس محل مدرسه مندرج در پروانه به عنوان تنها محل اجاری فعالیت های آموزشی استفاده نماید و شعبه یا شعبات دیگری را ایجاد نکند بدیهی در صورت تأیید از ایجاد شعبات و استفاده از یک پروانه در محل های مختلف و یا تبلیغ و آگهی شعبات دیگر هیچگونه اعتراضی نسبت به ابطال پروانه صادره از سوی فدراسیون نداشته باشد.
۱۳-۱۴- در صورت مشاهده هرگونه تخلف اخلاقی و اشاعه فساد در مدارس شنا، شیرجه، واترپلو و شنای موزون ضمن معرفی موسس و مدیران فنی مدرسه در راستای تعیین جرم به مراجع ذیصلاح و تشکیل پرونده و رسیدگی به تخلفات ایشان در محاکم قضایی و انتظامی، فدراسیون نیز در این خصوص اقدامات انضباطی و قانونی را اعمال خواهد نمود.
۱۳-۱۵- موسس متعهد می گردد در کلیه مقررات و ضوابط مطروحه در آئین نامه را که در برگه تعهدنامه موسس آمده تکمیل و در دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء نماید.
۱۳-۱۶- فدراسیون شنا می تواند با توجه به نوع تخلف و در نظر گرفتن مقررات فنی و انضباطی رشته مربوطه نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب با شئون اخلاقی و اسلامی اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا درآورد. رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله از موسس، مربیان، مدیران و عوامل اجرایی مدارس شنا توسط واحد رسیدگی به شکایات و بازرسی فدراسیون شنا خواهد بود.

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب