تغییرات قوانین واترپلو ٢۰١٣ – ٢۰١٧

مصوب در کنگره فنی واترپلو فینا در تاریخ ٢۰١٣ – بارسلون
قابل اجرا از تاریخ ١٨ سپتامبر ٢۰١٣
هدف از تغییرات بوجود آمده ایجاد خلاقیت، افزایش سرعت بازی و مهیج نمودن بیشتر بازی واترپلو می باشد. این تغییرات مانع ساکن شدن بازی واترپلو و ایجاد شفافیت بیشتر در اجرای قوانین می گردد
(تیم ها و نیمکت ذخیره )wp۵.١
هرتیم حداکثر متشکل از ١٣ بازیکن است که این ١٣ بازیکن شامل ١١ بازیکن میانی و ٢ دروازه بان می باشد. هر تیم نبایستی بازی را با بیش از ٧ بازیکن شروع نماید که یکی از این ٧ بازیکن دروازه بان می باشد که بایستی کلاه دروازه بانی را استفاده کند. ۵ بازیکن میانی دیگر می توانند به صورت جانشین استفاده شوند و دروازه بان جانشین که فقط می تواند جایگزین دروازه بان گردد. اگر تیمی بخواهد با کمتر از ٧ بازیکن بازی کند استفاده از دروازه بان اجباری نیست.
( تیم ها و ذخیره ها )wp۵. ۶
در هر زمان بازی بازیکن می تواند با ترک محوطه بازی، از محل ورود مجدد نزدیکتر به خط دروازه تیم خود با بازیکن میانی دیگر جایگزین شود. جانشین بازیکن میانی می تواند به محض اینکه بازیکن به صورت آشکار و واضح در روی سطح آب ظاهر شد از داخل محل ورود مجدد وارد محوطه بازی گردد. اگر دروازه بان طبق این قانون تعویض شود بازیکن جانشین فقط می تواند دروازه بان تعویضی تیم باشد. اگر تیمی کمتر از ٧ بازیکن داخل محوطه بازی داشته باشد تیم ملزم به استفاده از دروازه بان نمی باشد. هیچ تعویضی طبق این قانون نبایستی صورت بگیرد زمانیکه داور مسابقه اعلام یک ضربه پنالتی را نموده و یا زمان زدن ضربه پنالتی مگر زمان تایم اوت که تعویض مشکلی ندارد.
نکته: در زمانیکه دروازه بان تیم و دروازه بان جانشین اجازه حضور و یا توانایی ادامه بازی را نداشته باشند. تیمی که با ٧ بازیکن بازی می کند بایستی از یک دروازه بان دیگر استفاده نماید که این بازیکن کلاه دروازه بان را بایستی سر نماید.
( تیم ها وذخیره ها )wp۵.٩
دروازه بانی که با جانشین خود تعویض شده است به غیر از پست دروازه بانی در پست دیگری نمی تواند بازی کند.
( تیم ها وذخیره ها )wp۵.١۰
اگر دروازه بان تیم بخاطر دلیل پزشکی ( صدمه دیدن ) قادر به ادامه بازی نباشد، داور بلافاصله بایستی اجازه تعویض با دروازه بان ذخیره را بدهد.

( داوران )wp٧.٣
داور مسابقه مجوز و اجازه گرفتن و یا نگرفتن هر خطای ساده، اخراجی و یا خطای پنالتی را بستگی به اینکه آیا گرفتن این خطا به نفع تیم مهاجم می باشد را دارد، داوران مسابقه بایستی طوری به نفع تیم مهاجم قضاوت کنند که با گرفتن یک خطا و یا اعلام نکردن یک خطا، به عقیده شان گرفتن خطا به نفع تیم حمله کننده باشد.
نکته: داوران بایستی این قانون را به بهترین نحو اجرا کنند.. ( مدت زمان بازی ) wp١١.٣
در صورت تساوی دو تیم در هر مسابقه که نتیجه بازی بایستی مشخص گردد، ضربات پنالتی نتیجه بازی را مشخص می کند پروسه و نحوه زدن پنالتی به همان روش قبل می باشد.
( تایم اوت ها ) wp١٢.١
هر تیمی می تواند یک تایم اوت در هر پریود بازی تقاضا کند.
نکته: دقت گردد در صورت تقاضا نکردن ١ تایم اوت در هر پریود، تایم اوت تقاضا نشده به پریودهای بعدی منتقل نشده و فرصت گرفتن تایم اوت برای آن پریود از دست رفته است.
( پرتاب های آزاد ) wp١٩.٢
به بازیکنی که یک پرتاب آزاد اهدا شده، پرتاب آزاد را بلافاصله باید انجام دهد که این پرتاب شامل پاس دادن یا شوت کردن می باشد که شوت زدن زمانی است که قانون اجازه بدهد. اگر بازیکنی به صورت واضح با داشتن مالکیت توپ آمادگی پرتاب را داشته باشد تعلل نماید و این کار را انجام ندهد خطا محسوب شده و مالکیت توپ عوض می شود. بازیکن مدافع که خطا را انجام داده بایستی از مقابل بازیکنی که پرتاب آزاد را انجام می دهد کنار کشیده ( قبل از بلند کردن یک دست برای دفاع پاس یا شوت ) و اگر بازیکن مدافع این عمل را انجام ندهد بازیکن را بخاطر تاثیرگذاری و دخالت در انجام پرتاب طبق قانون wp٢١.۵اخراج می کنیم.
نکته:تفسیر این قانون اینست که بازیکن مدافع فضای مناسب را برای بازیکن زننده پرتاب ایجاد نماید، این فاصله حدود ١ می باشد که در صورت رعایت نکردن این فاصله توسط مدافع، بازیکن خاطی را داور اخراج می نماید.
( اتلاف وقت ) wp٢۰. ١۶
نکته: همیشه داور مسابقه مجاز به اعلام خطای اتلاف وقت ( خطای معمولی ) قبل از اتمام زمان ٣۰ ثانیه مالکیت طبق این قانون می باشد.
اگر دروازه بان تنها بازیکن تیم در نیمه خودی زمین بازی باشد و دروازه بان توپ را از هم تیمی خود که در نیمه دیگر زمین بازی می باشد دریافت کند این خطای اتلاف وقت به حساب می آید، در یک دقیقه آخر بازی داوران مسابقه باید مطمئن باشند که خطای اتلاف وقت به صورت عمدی و با قصد نیت انجام شده که بتوان این قانون را اجرا نمود.
نکته: به حرکت درآوردن و جلو بردن توپ در محوطه بازی اتلاف وقت نمی باشد اما توپ را نگه داشتن و ساکن بودن مثلا توسط دروازه بان خطای اتلاف وقت و تیم خاطی طبق قانون مجازات می شود.
نکته: در ٣۰ ثانیه آخر بازی تیمی که مالکیت توپ را دارا می باشد اگر تلاش و کوششی در جهت جلو بردن توپ و ساکن ننمودن روند بازی ننماید داور سریعا بایستی با دادن یک ضربه آزاد بر ضد تیم خاطی طبق قانون wp٢۰. ١۶ جهت بازی را تغییر دهد.
( خطای تظاهر و تمارض )wp٢۰.١٧
نکته: خطای تظاهر بدین معناست که عملی توسط بازیکن با نیت و قصد فریب داور به منظور اعلام خطای به ناحق و نادرست توسط داور برای بازیکن مقابل انجام گیرد. داور مسابقه باید به تیمی که خطای تمارض را تکرار می نماید کارت زرد بدهد و اگر بازیکنی به انجام این خطا ادامه دهد می توان طبق قانون wp٢١.١٣ بازیکن خاطی را تا آخر بازی اخراج نمود.
( خطای اخراج ) wp٢١.۵
تاثیر گذاشتن روی پرتاب آزاد ممکن است به صورت غیر مستقیم انجام شود مثلا نگه داشتن توپ، جلوگیری کردن از دستیابی به توپ برای بازیکن زننده توپ، تاخیر انداختن و… ویا ممکن است پرتاب توپ به خاطر سد کردن مسیر توسط بازیکن مقابل ( شکل ۶ ) و یا مزاحمت در حرکت حقیقی پرتاب کننده ( شکل ٧ ) و یا خطای بازیکن حریف طبق قانون wp١٩.٢ برای جلوگیری و تاثیرگذاری هر ضربه پنالتی همچنین قانون wp٢١.١۶در نظر گرفته می شود.

( خطای اخراجی ) wp٢١.٨
جلوگیری کردن و مانع شدن حرکت آزادانه بازیکنی که توپ را در دست ندارد که شامل شنا کردن روی شانه حریف، کمر یا پاها می باشد. در دست داشتن توپ به معنی بلند کردن توپ، حمل توپ و تماس با توپ می باشد ولی شامل دریبل با توپ نمی باشد.
نکته: این قانون می تواند در جهت منفعت تیم مهاجم به کار برده شود اگر ضد حمله ای در حال اتفاق افتادن باشد و یک خطا که مانع ضد حمله شود انجام گیرد بازیکن خاطی باید اخراج شود.
اولین چیزی که داوران باید مد نظر داشته باشند اینست که آیا مهاجم توپ را در دست دارد یا خیر، زیرا اگر بازیکن توپ را در اختیار داشته باشد، بازیکنی که در حال تقابل و برخورد می باشد را نمی توان به خاطر جلوگیری و ممانعت مجازات کرد. واضح است که بازیکنی که توپ را در دست دارد یا طبق شکل ٩ توپ را از سطح آب بالا می برد همچنین بازیکن زمانی توپ را در اختیار دارد که توپ در دست در حال شنا کردن می باشد و یا طبق شکل ١۰ بازیکن با توپ در تماس است زمانیکه روی سطح آب بر روی توپ اتکا دارد.
شنا کردن با توپ ( دریبل ) طبق شکل ١١، در دست داشتن توپ به حساب نمی آید.
خطای اخراجی )) wp٢١.١۰
استفاده از ٢ دست برای نگه داشتن و خطای روی بازیکن حریف در هر کجای زمین خطای اخراجی محسوب می شود.
نکته: این قانون، اجرا واضح تفسیر قانون wp٢١.٩می باشد یعنی بازیکن مدافع که با دودست بازیکن مهاجمی که توپ در دستانش نیست نگه داشته باشد بایستی اخراج شود.
خطای اخراجی )) wp.٢١.١١
در هنگام تغییر مالکیت توپ، اگر بازیکن مدافع خطایی را روی هر بازیکن مهاجم در هر جای قبل از خط نیمه زمین بازی انجام دهد خطای اخراجی محسوب می شود.
خطای اخراجی )) wp.٢١.١۵
در زمانیکه خطای اخراج همزمان بازیکنان دوتیم حریف در بازی اتفاق می افتد، دو بازیکن برای مدت ٢۰ ثانیه اخراج می شوند. زمان ٣۰ ثانیه بازی برگردانده (reset) نمی شود. بازی با پرتاب آزاد تیمی که مالکیت توپ را داشته شروع می شود. اگر هیچ کدام از تیم ها زمانیکه خطای اخراج همزمان اتفاق افتاد، مالکیت توپ را نداشتند زمان ٣۰ ثانیه بازی برگردانده (reset) شده و بازی با پرتاب جامپ بال neutral throw آغاز می شود.
خطای پنالتی )) wp.٢٢.٣
در صورتیکه بازیکن مدافع در محوطه ۵ متر اقدام به لگد زدن یا ضربه زدن به بازیکن حریف نماید و یا عمل وحشیگری را انجام دهد، این خطا خطای پنالتی محسوب می شود. در مورد خطای وحشیگری، بازیکن خاطی بایستی تا آخر بازی اخراج شده و بازیکن جانشین می تواند بعد از گذشت ۴ دقیقه از وقت زنده بازی وارد بازی شود. این جریمه به علاوه ضربه پنالتی بخاطر خطای وحشیگری می باشد اگر بازیکن خاطی ( خطای وحشیگری ) دروازه بان باشد، دروازه بان جانشین با یک بازیکن میانی طبق قانون wp۵.۶ می تواند تعویض شود.
خطای پنالتی )) wp.٢٢.٣
برای مربی یا هر همراه تیمی که مالکیت توپ را ندارد و درخواست تایم اوت می نماید یک خطای پنالتی جریمه این عمل بوده و خطای شخصی برای این اشتباه ثبت نمی شود.
خطای پنالتی )) wp.٢٢.٧
برای مربی یا هر همراه تیم که هر عملی را با قصد و نیت برای ممانعت از یک گل متحمل انجام دهند و یا بازی را به تاخیر بیندازد یک خطای پنالتی جریمه این عمل بوده و خطای شخصی برای این عمل در نظر گرفته نمی شود.

ترجمه و تنظیم:
مسعود رضوانی، سرپرست کمیته داوران واترپلو فدراسیون شنا

نظارت:
خسرو امینی – رییس کمیته فنی واترپلو آسیا و نایب رئیس کمیته فنی واترپلو فدراسیون جهانی

منبع:
www.fina.org
www.wwpra.org

image_printپرینت مطلب

آغاز سال نو مبارک باد

آغاز بهار طبیعت و تقارن با ماه مبارک رمضان و بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو آغاز سال ۱۴۰۳را به تمامی مردم ایران تبریک می‌گوید.