دختران شناگران تهران در دو رده سنی قهرمان شدند

تیم تهران عنوان قهرمانی رده های سنی ١٢-١١ سال و ١۴-١٣ دختران قهرمانی کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات شنای رده های سنی دختران کشور که از روز سه شنبه ١۶ اسفند ماه با شرکت ٢١ تیم به میزبانی استخر انقلاب شیراز آغاز شده بود، با برتری شناگران تهران در هر دو رده سنی به پایان رسید. تیم تهران در مسابقات رده سنی ١٢-١١ سال با کسب ۴۵١ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

پس از تیم تهران، تیم های خراسان رضوی و البرز به ترتیب با ٣٧٩ و ٣۰٩ امتیاز در سکوهای دوم و سوم جای گرفتند.

همچنین در رده سنی ١٣-١۴ سال تیم تهران با کسب ۶٢٢ امتیاز قهرمان شد و تیم های البرز و اصفهان با ۵۶۵ و ٣٩٨ امتیاز دوم و سوم شدند.

نتایج نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:
رده سنی ١٢-١١ سال

* ۵۰ متر پروانه: پگاه صالحی از البرز با زمان ٣۴ ثانیه و ٧۰ صدم ثانیه
* ١۰۰ متر آزاد: رها طبیب از تهران با زمان ١ دقیقه و ٨ ثانیه و ۶۴ صدم ثانیه
* ۵۰ متر کرال پشت: مهشید نبی زاده از خراسان رضوی با زمان ٣۶ ثانیه و ۵١ صدم ثانیه
* ٢۰۰ متر مختلط انفرادی: مائده حضوری از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۵۶ ثانیه
* ٢۰۰ متر کرال پشت: حنانه افشار از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۵۵ ثانیه و ۴٣ صدم ثانیه
* ١۰۰ متر قورباغه: شهرزاد درگاهی از تهران با زمان ١ دقیقه و ٢٨ ثانیه و ۶٩ صدم ثانیه
* ۵۰ متر آزاد: یاسمن بادامکی از خراسان رضوی با زمان ٣١ ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه
* ۴ در ١۰۰ متر مختلط تیمی: تیم خراسان رضوی متشکل از ؛ نبی زاده، کارگر مقدم، بادامکی و مهمان نواز با زمان ۵ دقیقه و ٢۶ ثانیه و ۶١ صدم ثانیه
* ١۰۰ متر کرال پشت: مشهید نبی زاده از خراسان رضوی با زمان ١ دقیقه و ٢۰ ثانیه و ٧٩ صدم ثانیه
* ۵۰ متر قورباغه: مائده حضوری از تهران با زمان ۴۰ ثانیه و ٧٣ صدم ثانیه
* ٢۰۰ متر آزاد: مهسا مهمان نواز از خراسان رضوی با زمان ٢ دقیقه و ٢٨ ثانیه و ٨٧ صدم ثانیه
* ۴ در ١۰۰متر آزاد تیمی: مائده حضوری از تهران با زمان ۴ دقیقه و ۵٧ ثانیه و ٣١ صدم ثانیه
* ٢۰۰ متر قورباغه: شهرزاد درگاهی از تهران با زمان ٣ دقیقه و ٨ ثانیه و ٢۵ صدم ثانیه
*١۰۰ متر پروانه: مهسا مهمان نواز از خراسان رضوی با زمان ١ دقیقه و ١٨ ثانیه و ٢۵ صدم ثانیه
*۴۰۰ متر آزاد: رها طبیب از تهران با زمان ۵ دقیقه و ٢٢ ثانیه و ٧٣ صدم ثانیه

رده سنی ١۴-١٣ سال:
* ۴ در ٢۰۰ متر آزاد تیمی: تیم تهران متشکل از ؛ همت زاده، تیموری، رنجبر، شبانی با زمان ١۰ دقیقه و ١٨ ثانیه و ۶٣ صدم ثانیه
* ۵۰ متر پروانه: ارغوان تیموری از تهران با زمان ٣٢ ثانیه و ٨٣ صدم ثانیه
* ١۰۰ متر آزاد: مهدیه شبانی از تهران با زمان ١ دقیقه و ۵ ثانیه و ٧۵ صدم ثانیه
* ۴۰۰ متر مختلط انفرادی: مهدیه شبانی از تهران با زمان ۵ دقیقه ۴٣ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه
* ۵۰ مترکرال پشت: ارغوان تیموری از تهران با زمان ٣۴ ثانیه و ۵٩ صدم ثانیه
* ١۵۰۰ متر آزاد: ساناز همت زاده از تهران با زمان ٢١ دقیقه و ١۶ ثانیه و ٣٣ صدم ثانیه
* ٢۰۰ متر مختلط انفرادی: مهدیه شبانی از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۴٢ ثانیه و ۶٩ صدم ثانیه
*٢۰۰ متر کرال پشت: کیانا رنجبر از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ١ صدم ثانیه
*١۰۰ متر قورباغه: دلارام رزازان از تهران با زمان ١ دقیقه و ٢٣ ثانیه و ٩١صدم ثانیه
*۵۰ متر آزاد: ارغوان تیموری از تهران با زمان ٢٩ ثانیه و ۴٨ صدم ثانیه
* ۴ در ١۰۰ متر مختلط تیمی: تیم تهران متشکل از ؛ رزازان، شبانی، بهنام، همت زاده با زمان ۵ دقیقه و ١۶ ثانیه و ۵٣ صدم ثانیه
*١۰۰ متر کرال پشت: ارغوان تیموری از تهران با زمان ١ دقیقه و ١۶ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه
*٢۰۰ متر پروانه: سوگند بهنام از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۵١ ثانیه و ٢٨ صدم ثانیه
*۵۰ متر قورباغه: مهدیه شبانی از تهران با ٣٨ ثانیه و ۵٧ صدم ثانیه
*٢۰۰ متر ازاد: مهدیه شبانی از تهران با زمان ٢ دقیقه و ٢٣ ثانیه و ٧۴ صدم ثانیه
* ٨۰۰ متر آزاد: مهدیه شبانی از تهران با زمان ١۰ دقیقه و ۴٨ ثانیه و ۶٣ صدم ثانیه
*۴ در ١۰۰ متر آزاد تیمی: تیم البرز متشکل از ؛ حشمت زاده، خدایی، کلانتر، توسل با زمان ۴ دقیقه و ۵٢ ثانیه و ١٨ صدم ثانیه
*٢۰۰ متر قورباغه: دلارام رزازان از تهران با زمان ٣ دقیقه و ١ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه
*١۰۰ متر پروانه: عطیه توسل از البرز با زمان ١ دقیقه و ١۶ ثانیه و ٢٨ صدم ثانیه
*۴۰۰ متر آزاد: مهدیه شبانی از تهران با زمان ۵ دقیقه و ٨ ثانیه و ١٧ صدم ثانیه

مسابقات شنای دختران رده های سنی قهرمانی کشور از سه شنبه گذشته ١۶ اسفند ماه با شرکت ٢١ تیم ؛ تهران، خراسان رضوی، البرز، اصفهان، توابع تهران، فارس، قزوین، گیلان، آذربایجان شرقی، زنجان، سیستان و بلوچستان، یزد، خوزستان، آذربایجان غربی، بوشهر، مازندران، خراسان جنوبی، کرمان، کیش، گلستان و همدان آغاز شده بود پس از ۴ روز رقابت جمعه شب به پایان رسید.

image_printپرینت مطلب

سعادت: استقبال خوبی از ماراتن آب‌های آزاد کیش شد

رییس هیات شنا جزیره کیش ضمن ابراز خوشحالی از استقبال وسیع و گسترده شناگران از مسابقات آب های آزاد گفت: حدود ۱۵۰ شناگر به همراه سرپرست و مربی در این رقابت ها شرکت کردند که این موضوع بیانگر پیشرفت و آینده‌ای درخشان در رشته آب‌های آزاد است.