سنجش عملکرد شناگران قسمت دوم

محاسبه تواتر استروک چه در سرعت های خیلی پایین و چه خیلی بالا به راحتی قابل محاسبه است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ توانر استروک را در برنامه هر جلسه تغیر دهید تا به مطلوب ترین تعداد در هر ماده ( رشته) و مسافت رقیب دست یابید. تمرکز براستروک ها و یا چگونگی چرخش بازوها در هر سیکل، می تواند تواتراستروک را بهبود بخشد، در این حالت شما مسافت بیشتری را طی خواهید کرد، حتی در مواقعی که استروک ها را به آرامی انجام می دهید مسافت طی شده بهبود خواهد یافت. اما این بدان معنی نیست که کارآیی سریعاً بالا می رود. یک روش سنجش تواتراستروک، محاسبه تعداد چرخش بازوها در هر ماده است، که در هر تمرین و یا مسابقه ای بکار می برید شاید شما نتوانید تواتراستروک را در هر دور محاسبه کنید اما اگر می خواهید تواتراستروک را در ماده مربوطه ارزیابی کنید از مربی خود بخواهید که حین فعالیت به طور جداگانه آن را بشمارد و در صورت خستگی می توانید تمرین را تغیر دهید. همچنین مربیان باید از عملکرد افراد در حین تمرین مسابقه یاد داشت بردارند. شناگران همیشه در مورد نحوه انجام استروک ها سوال می کنند. آنها می خواهند بدانند که آیا در طول تمرین استروک هایشان بهتر شده است ؟ یا سوال می کنند آیا کارآیی آنها بهتر شده است؟ باید در مقابل از آنها بپرسید، چند استروک در طول تمرین یا مسافت معین مثلاً ۵۰ متر داشته اند و یا چقدر زمان برای تمرین اختصاص داده اند، شناگران باید همواره عملکرد خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند تا به یک بازخورد درونی برسند. محاسبه سرعت، تواتر و مسافت طی شده توسط هراستروک و هماهنگی و پیوستگی آنها در موقع شنا کردن باعث می شود که شناگران بر روی کیفیت و کمیت مهارت بیشتر تمرکز کنند تا با انجام تواتراستروک کمتر به بیشترین پیشروی دست یابند. همیشه باید از شناگران بخواهیم در موقع تمرین تعداد استروک ها به یاد داشته باشند هرچند بیشتر شناگران در این مورد بی تفاوتند ولی به دنبال افزایش سرعت هیستند در حالی که از زمان بندی تمرینات بدنسازی برای بهبود عملکردشان در شنا غافلند. محاسبه سرعت شنا با استفاده از تواترو مسافت استروک: اطلاعات زیاد و ارزشمندی در این زمینه وجود دارد که با استفاده از آنها می توان به رکوردهای جدید و زمان های بهتری دست یافت ولی باید بدانید که بیشتر به کدام موارد توجه کنید. برای مثال ؛ تیم شنای آمریکا برای شناگران ملی پوش و مقام داران جهانی، تحلیل های واضحی از تمریناتشان ارائه می دهد. این آنالیزها توسط سیستم های رایانه ای انجام می گیرد این اطلاعات از قبیل عکس العمل، مدت زمان فعالیت در داخل آب و سرعت شنا مطرح هستند. هر چند که شما چنین تحلیل های کلی را در مسابقات نیاز ندارید ولی می توانید تغییرات عملکرد خود را بوسیله متغیر های مختلف محاسبه کنید. این متغیرها شامل تواتراستروک(sr) و مسافت استروک (dps) می باشند dpsو sr فاکتورهای مهمی هستندزیرا هر دو تاثیر مستقیم در سریع شنا کردن می گذارند. بررسی ارتباط بین این دو فاکتور و پیروی از موارد ارائه شده در زیر می تواند روی سرعت شنا تاثیرگذار باشد. ١- تواتراستروک را در هر مسافت تعین شده افزایش دهید. ٢- با حفظ استروک، مقدار مسافت طی شده در هر استروک را افزایش دهید. ٣- اگر خواستید بطور همزمان هر دو را افزایش دهید در اینصورت با حفظ تکنیک، سریعتر شنا کنید. تواتراستروک: تواتراستروک، یعنی توانایی حرکت یا چرخش بازوها در هر سیکل می باشد و یا مقدار نیرویی که در هر دقیقه می توان جهت پیشروی در آب وارد کرد. برای مثال شناگران کرال سینه تواتراستروک آنها ٨/۵٨ استروک در هر دقیقه می باشد که این تعداد در زنان در هر دقیقه بیشتر می شود. در ماده پروانه و قورباغه چون هر دو بازو همزمان حرکت می کنند و اقدام به کشش آب می کنند آنگاه فشار وارد شده و تعداد استروک ها کاهش میابد در ضمن در این ماده ها شروع هر استروک جدید بعد از پایان یافتن استروک قبلی در هر سیکل است که این مستلزم صرف زمان می باشد ولی در کرال سینه و کرال پشت چرخش بازوها از هم مستقل انجام می گیرند بطوریکه بازوی دوم بعد از اتمام حرکت بازوی دوم در دور اول است( مدت زمان حرکت از لحظه ورود دست راست در داخل آب تا اینکه همان دست دوباره وارد آب شود) نکات تشریحی زیادی در شروع و پایان هر استروک وجود دارد که برای انجام اصولی و سنجش حرکت انجام شده مهم هستند. تواتر استروک بکار رفته در هر دور را می توانید توسط مربی یا یار تمرینی حساب کنید. همچنین امروزه تعداد زیادی دستگاه های الکترونیکی و رایانه ای وجود دارد که می توانید تواتراستروک را بطور دقیق بسنجید اگر از کرنومتر ها و وسایل پیشرفته برخوردار نیستید می توانید از کرنومتر های معمولی و فرمولهای ساده ریاضی نیز جهت محاسبه استفاده نمایید. ١- با استفاده از یک یار تمرینی و یا مربی مدت زمانی را که برای انجام سه سیکل استروک پشت سر هم صرف می کنید را محاسبه کنید بطوریکه بررسی عملکرد از آغاز اولین سیکل استروک ( شروع حرکت با ورود دست راست به داخل آب در ماده کرال سینه) و پایان حرکت با شروع سیکل چهارم به پایان می رسد که این حالت نشان دهنده سه سیکل کامل خواهد بود. ٢- محاسبه کامپیوتری تواتراستروک از طریق معادله زیر انجام می گیرد ۶۰×( (بر حسب ثانیه ) مدت زمان هر سیکل استروک) تقسیم بر سه ₌ (sr) تواتراستروک مسافت استروک: مسافت استروک، عبارت است از مقدار مسافتی که شما با انجام هر استروک داخل آب جابجا می شوید و در هر دور بر حسب متر برآورد می شود. مسافت جابجا شده در هر استروک دقیقاً با کارآیی شما برای غلبه بر مقاومت آب مرتبط می باشد. محاسبه مسافت استروک یک شیوه مناسبی است که می توانید خود را ارزیابی نمایید اما شما چگونه مسافت طی شده در هر استروک را با دستگاه های کامپیوتری محاسبه می کنید؟ راه حل این کار را از طریق فرمول زیر می باشد: سرعت شنا کردن تقسیم بر(sr) تواتراستروک ₌(dps)₌ مسافت استروک برای محاسبه مسافت استروک، شما نیاز به نقطه شکست در عملکرد خود خواهید داشت( یعنی نقطه ای که سرعت شنا تغیر میابد) که در واقع با تواتراستروک مرتبط می باشد. ١- مربی باید بعد از هر ۵۰ متر شنا در طول یک رقابت، تغیرات سرعت و عملکرد را ثبت کند تا در طی جلسات تمرین به سطح بالای آن عملکرد برسد. ٢- تواتراستروک را با استفاده از فرمول قبلی بدست آورید سپس توسط هم تیمی ( یار تیمی) تواتراستروک را از طریق زمان انجام هر سه سیکل استروک، در مسافت ۵۰ متر محاسبه کنید. اگر بتوانید استروک را در نیمه ۵۰ متر محاسبه کنید آنگاه دقت کار بالاتر می رود. ٣- حداکثر سرعت و تواتراستروک از طریق معادله زیر محاسبه می شود: ۶۰× ۵۰ تقسیم بر تواتراستروک ×(زمان طی شده شنا ۵۰ متر (ثانیه)₌ مسافت استروک(dps) ۴- نتایج این محاسبه نشان خواهد داد که چند متر در هر سیکل جابجا شده اید. توجه: در محاسبه dps خطاهای جزئی وجود دارد زیرا یک قسمت کوچک زمان، در شنای ۵ متر سرعت اتلاف می شود، این همان مدت زمانی است که برای برگشت ها، سالتو زدن و سرخوردن اولیه در زیر آب اختصاص می دهید. با بررسی نتایج بدست آمده از مسابقات، شاید شما هم وسوسه شوید که در مسابقات مانند ورزشکاران نخبه عمل کنید بنابراین آگاهی از عملکرد آنها می تواند کمک کننده باشد و حتی از جایگاه و شیوه عمل انها مطلع می شوید همچنین می توانید از راهنمایی های کلی و نحوه تمرین آنها استفاده کنید اما به خاطر داشته باشید که شناگران با یکدیگر متفاوت هستند و دو شناگر مثل هم پیدا نمی شود که دقیقاً به یک شیوه شنا کنند.

image_printپرینت مطلب