نتایج رقابت های مسافت کوتاه دختران اعلام شد

نتایج نخستین دوره رقابت های شنای مسافت کوتاه دختران به میزبانی تیریز اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ پس از پایان رقابت های دختران تیم خراسان رضوی در رقابتی نزدیک بالاتر از تیم تهران ایستاد. این رقابت ها در دوشنبه ١٨ و سه شنبه ١٩شهریور در تبریز برگزار شد. پس از پایان رده بندی تیمی تیم شنای خراسان رضوی با مجموع ۴۶۵ امتیاز بالاتر از سایر تیم ها قرار گرفت.

نتایج مسابقات به شرح زیر است:
*رده بندی تیمی در پایان مسابقات
١. خراسان رضوی با مجموع ۴۶۵ امتیاز
٢. تهران با مجموع ۴۵٩ امتیاز
٣. توابع تهران با مجموع ٣١١ امتیاز

٢۰۰ متر آزاد
رها طبیب با زمان ٢ دقیقه و ٢۴ ثانیه و ٩٧ صدم ثانیه از تهران اول
مهسا مهمان نواز با زمان ٢ دقیقه ٢۵ ثانیه و ٩٧ صدم ثانیه از خراسان رضوی دوم
ساجده تبریزی با زمان ٢ دقیقه و ٣۰ ثانیه و ٢۵ صدم ثانیه از تهران سوم

١۰۰ متر کرال پشت
بهار امامی با زمان ۰١ دقیقه و ١۵ثانیه و ١۶ صدم ثانیه از تهران اول
مهشید نبی زاده با زمان ١ دقیقه و ١۶ ثانیه و ٨٩ صدم ثانیه از خراسان رضوی دوم
حنانه افشار با زمان ١ دقیقه و ١۶ ثانیه و ٩٧ صدم ثانیه از تهران سوم

۵۰ متر قورباغه
ریحانه غلامی با زمان ٣٨ ثانیه و ۵٣ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
مائده حضوری با زمان ٣٩ ثانیه و ٣۵ صدم ثانیه از تهران دوم
پریا کمال زاده با زمان ۴۰ ثانیه و ١۴ صدم ثانیه از فارس سوم

٢۰۰ متر پروانه
مهسا مهمان نواز با زمان ٢ دقیقه و ۴٣ ثانیه و ٨۶ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
وانیا ملک زاهدی با زمان ٢ دقیقه ۴۶ ثانیه و ٢٨ صدم ثانیه از تهران دوم
سانیا سماک بت زمان ٢ دقیقه و ۵٣ ثانیه و ۴٢ صدم ثانیه از البرز سوم

بعد از ظهر روز اول:
۵۰ متر آزاد
یاسمن بادامکی با زمان ٣۰ثانیه و ۰١ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
رها طبیب با زمان ٣۰ ثانیه و ٩۰ صدم ثانیه از تهران دوم
بهار امانی با زمان ٣۰ ثانیه و ٩٧ صدم ثانیه از تهران سوم

٢۰۰ متر کرال پشت
حنانه افشار با زمان ٢ دقیقه و ۴٣ ثانیه و ٩۰ صدم ثانیه از تهران اول
مهشید نبی زاده با زمان ٢ دقیقه و ۴٧ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه از خراسان رضوی دوم
فاطمه ایل بیگی با زمان ٢ دقیقه و ۴٧ ثانیه و ٨١ صدم ثانیه از توابع تهران سوم

١۰۰ متر قورباغه
ریحانه غلامی با زمان ١ دقیقه و ٢٣ ثانیه و ۴۰ دم ثانیه از خراسان رضوی اول
رزناز نجیب الاشرفی با زمان ١ دقیقه و ٢٣ ثانیه و ٨١ صدم ثانیه از تهران دوم
مائده حضوری با زمان ١ دقیقه و ٢٧ ثانیه و ٩١ صدم ثانیه از تهران سوم

۴*١۰۰ متر ازاد تیمی
تهران با زمان ۴ دقیقه و ٣٢ ثانیه و ٢٧ صدم ثانیه اول
خراسان رضوی با زمان ۴ دقیقه و ٣۶ ثانیه و ١٢ صدم ثانیه دوم
توابع تهران با زمان ۴ دقیقه و ۴٣ ثانیه و ١٧ صدم ثانیه سوم

صبح روز دوم:
١۰۰ متر آزاد
یاسمن بادامکی با زمان ١ دقیقه و ۰۶ ثانیه و ١٧ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
رها طبیب با زمان ١ دقیقه و ۰٧ ثانیه و ١۵ صدم ثانیه از تهران دوم
سارا معمار پور با زمان ١ دقیقه و ۰٧ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه از آذربایجان شرقی سوم

٢۰۰ متر قورباغه
رزناز نجیب الاشراف با زمان ٢ دقیقه و ۵٨ ثانیه و ٩٣ صدم ثانیه از تهران اول
مائده حضوری با زمان ٣ دقیقه و ٩ ثانیه و ٨۵ صدم ثانیه از تهران دوم
مهسا کارگر مقدم با زمان ٣ دقیقه و ١٣ ثانیه و ٢٣ صدم ثانیه از خراسان رضوی سوم

٢۰۰ متر مختلط انفرادی
مهسا مهمان نواز با زمان ٢ دقیقه و ۴٧ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
ساجده تبریزی با زمان ٢ دقیقه و ۴٩ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه از تهران دوم
رها طبیب با زمان ٢ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ٢١ صدم ثانیه از تهران سوم

١۰۰ متر پروانه
مهسا مهمان نواز بازمان ١ دقیقهووو٣ ثانیه و ۶٧ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
یاسمن بادامکی با زمان ١ دقیقه ١٣ ا و ٧٢ صدم ثانیه از خراسان رضوی دوم
ساینا سماک با زمان ١ دقیقه و ١۴ ثانیه و ٢٣ صدم ثانیه از البرز سوم

بعد از ظهر روز دوم:
۵۰ متر کرال پشت
یاسمن بادامکی با زمان ٣٣ثانیه و ٨٣صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
مهشید نبی زاده با زمان ٣۴ثانیه و ۵٣صدم ثانیه خراسان رضوی دوم
بهار امامی با زمان ٣۴ثانیه و ٩۵صدم ثانیه از تهران سوم

١۰۰متر مختلط انفرادی
یاسمن بادامکی با زمان ١دقیقه و ١۶ثانیه و ۴٢صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
ریحانه غلامی با زمان ١دقیقه و ١۶ثانیه و ٧٨صدم ثانیه از خراسان رضوی دوم
بهار امامی با زمان ١دقیقه و ١٧ثانیه و ٧صدم ثانیه از تهران سوم

۵۰ متر پروانه
ساینا سماک با زمان ٣٢ثانیه و ٧٢صدم ثانیه از البرز اول
یاسمن بادامکی با زمان ٣٢ثانیه و ٧٢صدم ثانیه از خراسان رضوی دوم
مهسا مهمان نواز با زمان ٣٣ثانیه و ۵٣ صدم ثانیه از خراسان رضوی سوم

١۰۰*۴متر مختلط تیمی
خراسان رضوی با زمان ۵دقیقه و ١ثانیه و ٣۴صدم ثانیه اول
تهران با زمان ۵دقیقه و ١ثانیه و ٣۵صدم ثانیه دوم
توابع تهران با زمان ۵دقیقه و ١٩ثانیه و ۶٧صدم ثانیه سوم

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

آغاز سال نو مبارک باد

آغاز بهار طبیعت و تقارن با ماه مبارک رمضان و بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو آغاز سال ۱۴۰۳را به تمامی مردم ایران تبریک می‌گوید.