پیشتازی شیرجه روهای آذربایجان شرقی و تهران در مسابقات قهرمانی کشور

سومین و آخرین روز مسابقات شیرجه رده های سنی و عموم قهرمانی کشور با پیشتازی شیرجه روهای آذربایجان شرقی و تهران همراه بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در سومین روز مسابقات شیرجه قهرمانی کشور که با شرکت ۶ تیم در استخر ورزشگاه آزادی برگزار می شود، شیرجه روهای آذربایجان شرقی و تهران عناوین برتر مواد مختلف مسابقاتی را به خود اختصاص دادند.

نتایج نهایی روز پایانی این مسابقات به شرح زیر است:
* ماده پرش از سکو (رده سنی ١۶-١٨ سال)
١- علی شکول از آذربایجان شرقی با ٣٣۶ امتیاز
٢- سجاد آبخیز از تهران با ٣۰۶ امتیاز
٣- مهرداد مرادی از آذربایجان شرقی با ٣۰۴ امتیاز

* ماده پرش از سکو (رده سنی عموم )
١- مجتبی ولی پور از آذربایجان شرقی با ٣٢٣ امتیاز
٢- شهنام نظرپور از کرمانشاه با ٣١٣ امتیاز
٣- فرهاد افسری از آذربایجان شرقی با ٢۰۵ امتیاز
*ماده شیرجه هماهنگ از تخته سه متر(رده سنی ١۶-١٨ سال)
١- تیم آذربایجان شرقی (متشکل از مهرداد مرادی و علی شکول) با ٩١/١٩١ امتیاز
٢- تیم تهران (متشکل از سینا انگوتی و حمید کریمی) با ٧۶/١٩١ امتیاز
٣- تیم مرکزی (متشکل از سجاد جودکی و امیرحسین مدبری) با ۶٩/١٨۰ امتیاز

*ماده شیرجه هماهنگ از تخته سه متر (رده سنی عموم)
١- تیم تهران (متشکل از قائم میرابیان و شهباز شهنازی با ٨۵/٢۶٣ امتیاز
٢- تیم آذربایجان شرقی (متشکل از مجتبی ولی پور و فرهاد افسری) با ٩۴/٢۰۰ امتیاز
٣- تیم کرمانشاه (متشکل از محمد صدیق حشمتیان و شهنام نظرپور) با زمان ١٧/١٧۴ امتیاز

*ماده شیرجه هماهنگ از سکو (رده سنی ١۶-١٨ سال)
١- تیم تهران (متشکل از سینا انگوتی و سجاد آبخیز) با ٢۶/١٩٩ امتیاز
٢- تیم مرکزی (متشکل از سجاد جودکی و امیرحسین مدبری ) با ۴٣/١٩١ امتنیاز
٣- تیم آذربایجان شرقی (متشکل از مهرداد مرادی و علی شکول) با ٩۴/١٨٨ امتیاز

* ماده شیرجه هماهنگ (رده سنی عموم)
١- تیم آذربایجان شرقی (متشکل از مجتبی ولی پور و فرهاد افسری ) با ٣۵/٢۰٨ امتیاز
٢- تیم کرمانشاه (متشکل از محمد صدیق حشمتیان و شهنام نظرپور) با ١٩١ امتیاز
٣- تیم همدان (متشکل از عرفان خوشندی و پوریا رحمانی) با ٢٢/١۴٩ امتیاز

مسابقات شیرجه قهرمانی رده های سنی و عموم قهرمانی کشور طی سه روز و با شرکت ۶ تیم ؛ آذربایجان شرقی، مرکزی، فارس، خراسان رضوی، تهران و همدان در استخر ورزشگاه آزادی برگزار شد که تیم آذربایجان در رده های سنی عموم و نوجوانان و تهران در رده سنی جوانان عناوین قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

image_printپرینت مطلب