ورزشکاران ایرانی در کره

آلبوم شماره ۴ بازی های آسیایی اینچئون (روز سوم- ۲۰۰متر قورباغه , ۵۰متر آزاد)

در سومین روز شنا بازیهای آسیایی اینچئون آریا نسیمی شاد شناگر نوجوان ایران موفق شد با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۰۲صدم ثانیه رکورد ملی ماده ۲۰۰متر قورباغه را پس از شش سال کاهش دهد.

ادامه مطلب »